Sở GD ĐT Tỉnh Tuyên Quang


9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

09

00

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

00

09

01

Thị xã Tuyên Quang

01

09

02

Huyện Na Hang

02

09

03

Huyện Chiêm Hóa

03

09

04

Huyện Hàm Yên

04

09

05

Huyện Yên Sơn

05

09

06

Huyện Sơn Dương

06

09

01

THPT Dân tộc nội trú tỉnh

07

09

01

THPT Chuyên tỉnh

08

09

01

THPT Tân Trào

09

09

01

THPT ỷ La

10

09

01

THPT Nguyễn Văn Huyên

11

09

01

THPT Sông Lô

12

09

01

Trung tâm GDTX tỉnh

13

09

02

THPT Na Hang

14

09

02

THPT Thượng Lâm

15

09

02

THPT Yên Hoa

16

09

03

THPT Chiêm Hóa

17

09

03

THPT Kim Bình

18

09

03

THPT Minh Quang

19

09

03

THPT Hà Lang

20

09

03

THPT Đầm Hồng

21

09

03

THPT Hòa Phú

22

09

04

THPT Hàm Yên

23

09

04

THPT Phù Lưu

24

09

04

THPT Thái Hòa

25

09

05

THPT Xuân Huy

26

09

05

THPT Trung Sơn

27

09

05

THPT Xuân Vân

28

09

05

THPT Tháng 10

29

09

06

THPT Sơn Dương

30

09

06

THPT Kim Xuyên

31

09

06

THPT ATK Tân Trào

32

09

06

THPT Đông Thọ

33

09

06

THPT Kháng Nhật

34

09

06

THPT Sơn Nam

35


Comments