Sở GD ĐT Tỉnh Thái Bình


26. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI BÌNH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

26

00

Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp 

00

26

01

Phòng GD - ĐT Thành phố

01

26

01

THPT  Chuyên

02

26

01

THPT  Lê Quý Đôn

03

26

01

THPT  Nguyễn Đức Cảnh

04

26

01

THPT  Nguyễn Công Trứ

05

26

01

 THPT Nguyễn Thái Bình

06

26

01

TTGDTX  Thành phố - Thái Bình

07

26

02

Phòng GD - ĐT huyện Quỳnh Phụ

08

26

02

THPT  Quỳnh Côi

09

26

02

THPT  Quỳnh Thọ

10

26

02

THPT  Phụ Dực

11

26

02

THPT  Nguyễn Huệ

12

26

02

THPT  B.C Trần Hưng Đạo

13

26

02

TTGDTX Quỳnh Phụ I

14

26

02

TTGDTX Quỳnh Phụ II

15

26

03

Phòng GD - ĐT huyện Hưng Hà

16

26

03

THPT  Hưng Nhân

17

26

03

THPT  Bắc Duyên Hà

18

26

03

THPT  Nam Duyên Hà

19

26

03

THPT Đông Hưng Hà

20

26

03

THPT Trần Thị Dung

21

26

03

TTGDTX Hưng Hà

22

26

04

Phòng GD - ĐT huyện Đông Hưng

23

26

04

THPT  Tiên Hưng

24

26

04

THPT  Bắc Đông Quan

25

26

04

THPT  Nam Đông Quan

26

26

04

THPT  Mê Linh

27

26

04

THPT Bán công Đông Hưng

28

26

04

THPT Tư thục Đông Hưng

29

26

04

TTGDTX  Đông Hưng

30

26

05

Phòng GD - ĐT huyện Vũ Thư

31

26

05

THPT  Nguyễn Trãi

32

26

05

THPT  Vũ Tiên

33

26

05

THPT  Lý Bôn

34

26

05

THPT  Bán công Vũ Thư

35

26

05

THPT  Phạm Quang Thẩm

36

26

05

TTGDTX Vũ Thư

37

26

06

Phòng GD - ĐT huyện Kiến Xương

38

26

06

THPT  Nguyễn Du

39

26

06

THPT  Bắc Kiến Xương

40

26

06

THPT Chu Văn An

41

26

06

THPT  Bình Thanh

42

26

06

THPT  B.C Kiến Xương

43

26

06

TTGDTX Kiến Xương

44

26

07

Phòng GD - ĐT huyện Tiền Hải

45

26

07

THPT  Tây Tiền Hải

46

26

07

THPT  Nam Tiền Hải

47

26

07

THPT  Đông Tiền Hải

48

26

07

THPT  Bán công Tiền Hải

49

26

07

TTGDTX Tiền Hải

50

26

08

Phòng GD - ĐT huyện Thái Thuỵ

51

26

08

THPT  Đông Thụy Anh

52

26

08

THPT  Tây Thụy Anh

53

26

08

THPT  Thái Ninh

54

26

08

THPT Thái Phúc

55

26

08

THPT  Dân lập Diêm Điền

56

26

08

TTGDTX  Thái Thụy I

57

26

08

TTGDTX  Thái Thụy II

58

26

01

TC nghề cho người khuyết tật Thái Bình

59


Comments