Sở GD ĐT Tỉnh Thanh Hóa


28. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HOÁ

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

28

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá

00

28

01

Phòng Giáo dục Thành phố Thanh Hoá

01

28

01

 CĐ TDTT Thanh Hóa

01

28

01

 CĐ Y tế Thanh Hóa

01

28

01

   VHNT  Thanh Hóa

01

28

01

   nghề CN  Thanh Hóa

01

28

01

 TC Thủy Sản Thanh Hóa

01

28

01

 TC Thương mại TW5

01

28

01

 TC nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

01

28

02

Phòng Giáo dục Thị xã Bỉm Sơn

02

28

03

Phòng Giáo dục Thị xã Sầm Sơn

03

28

04

Phòng Giáo dục huyện Quan Hóa

04

28

05

Phòng Giáo dục huyện Quan Sơn

05

28

06

Phòng Giáo dục huyện Mường Lát

06

28

07

Phòng Giáo dục huyện Bá Thước

07

28

08

Phòng Giáo dục huyện Thường Xuân

08

28

09

Phòng Giáo dục huyện Như Xuân

09

28

10

Phòng Giáo dục huyện Như Thanh

10

28

11

Phòng Giáo dục huyện Lang Chánh

11

28

12

Phòng Giáo dục huyện Ngọc lặc

12

28

13

Phòng Giáo dục huyện Thạch Thành

13

28

14

Phòng Giáo dục huyện Cẩm Thủy

14

28

15

Phòng Giáo dục huyện Thọ Xuân

15

28

16

Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Lộc

16

28

17

Phòng Giáo dục huyện Thiệu Hóa

17

28

18

Phòng Giáo dục huyện Triệu Sơn

18

28

18

 TC Nông Lâm Thanh Hóa

18

28

19

Phòng Giáo dục huyện Nông Cống

19

28

20

Phòng Giáo dục huyện Đông Sơn

20

28

21

Phòng Giáo dục huyện Hà Trung

21

28

22

Phòng Giáo dục huyện Hoằng Hóa

22

28

23

Phòng Giáo dục huyện Nga Sơn

23

28

24

Phòng Giáo dục huyện Hậu Lộc

24

28

25

Phòng Giáo dục huyện Quảng Xương

25

28

25

 TC nghề phát thanh và truyền hình Thanh Hóa

25

28

26

Phòng Giáo dục huyện Tĩnh Gia

26

28

27

Phòng Giáo dục huyện Yên Định

27

28

 

 THPT Dân tộc nội trú Tỉnh

28

28

 

 THPT Chuyên Lam Sơn

29

28

01

 THPT Đào Duy Từ

30

28

01

 THPT Hàm Rồng

31

28

01

 THPT Nguyễn Trãi

32

28

01

 THPT  Lý Thường Kiệt

33

28

02

 THPT Bỉm Sơn

34

28

02

 THPT Lê Hồng Phong

35

28

07

 THPT Bá Thước

36

28

07

 THPT Hà Văn Mao

37

28

08

 THPT Cầm bá thước

38

28

01

 THPT Tô Hiến Thành

39

28

10

 THPT Như Thanh

40

28

11

 THPT Lang Chánh

41

28

12

 THPT Ngọc Lặc

42

28

12

 THPT Lê Lai

43

28

13

 THPT Thạch Thành 1

44

28

13

 THPT Thạch Thành 2

45

28

14

 THPT Cẩm Thủy 1

46

28

14

 THPT Cẩm Thủy 2

47

28

15

 THPT Lê Lợi

48

28

15

 THPT Lê Hoàn

49

28

15

 THPT Lam Kinh

50

28

15

 THPT Lê Văn Linh

51

28

16

 THPT Vĩnh Lộc

52

28

16

 THPT Tống Duy Tân

53

28

16

 THPT Trần Khát Chân

54

28

17

 THPT Thiệu Hóa

55

28

17

 THPT Nguyễn Quán Nho

56

28

17

 THPT Lê Văn Hưu

57

28

17

 THPT Dương Đình Nghệ

58

28

18

 THPT Triệu Sơn 1

59

28

18

 THPT Triệu Sơn 2

60

28

18

 THPT Triệu Sơn 3

61

28

18

 THPT Triệu Sơn 4

62

28

19

 THPT Nông Cống 1

63

28

19

 THPT Nông Cống 2

64

28

19

 THPT Nông Cống 3

65

28

19

 THPT Nông Cống 4

66

28

19

 THPT Triệu Thị Trinh

67

28

20

 THPT Đông Sơn 1

68

28

20

 THPT Nguyễn Mộng Tuân

69

28

21

 THPT Hà Trung

70

28

21

 THPT Hoàng Lệ Kha

71

28

21

 THPT Nguyễn Hoàng

72

28

22

 THPT Lương Đắc Bằng

73

28

22

 THPT Hoằng Hóa 2

74

28

22

 THPT Hoằng Hóa 3

75

28

22

 THPT Hoằng Hóa 4

76

28

22

 THPT Lưu Đình Chất

77

28

23

 THPT Ba Đình

78

28

23

 THPT Mai Anh Tuấn

79

28

23

 THPT Trần Phú

80

28

24

 THPT Hậu Lộc 1

81

28

24

 THPT Hậu Lộc 2

82

28

24

 THPT Đinh Chương Dương

83

28

25

 THPT Quảng Xương 1

84

28

25

 THPT Quảng Xương 2

85

28

25

 THPT Quảng Xương 3

86

28

25

 THPT Quảng Xương 4

87

28

25

 THPT Nguyễn Xuân Nguyên

88

28

25

 THPT Đặng Thai Mai

89

28

26

 THPT Tĩnh Gia 1

90

28

26

 THPT Tĩnh Gia 2

91

28

26

 THPT Tĩnh Gia 3

92

28

26

 THPT Tĩnh Gia 5

93

28

27

 THPT Yên Định 1

94

28

27

 THPT Yên Định 2

95

28

27

 THPT Yên Định 3

96

28

27

 THPT Trần Ân Chiêm

97


Comments