Sở GD ĐT Tỉnh Sơn La


14. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

14

01

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La

00

14

01

Trung tâm GDTX Thành phố Sơn La

01

14

02

Phòng GD - ĐT huyện Quỳnh Nhai

02

14

03

Phòng GD - ĐT huyện Mường La

03

14

04

Phòng GD - ĐT huyện Thuận Châu

04

14

05

Phòng GD - ĐT huyện Bắc Yên

05

14

06

Phòng GD - ĐT huyện Phù Yên

06

14

07

Phòng GD - ĐT huyện Mai Sơn

07

14

08

Phòng GD - ĐT huyện Yên Châu

08

14

09

Phòng GD - ĐT huyện Sông Mã

09

14

10

Phòng GD - ĐT huyện Mộc Châu

10

14

10

THPT Mộc Lỵ - Mộc Châu

11

14

10

THPT Thảo Nguyên - Mộc Châu

12

14

10

Trung tâm GDTX huyện Mộc Châu

13

14

01

THPT Tô Hiệu

14

14

04

THPT Thuận Châu

15

14

06

THPT Phù Yên

16

14

07

THPT Mai Sơn

17

14

08

THPT Yên Châu

18

14

09

THPT Sông Mã

19

14

01

THPT Chiềng Sinh

20

14

01

THPT Chuyên

21

14

01

PTDT nội trú tỉnh

22

14

10

THPT Chiềng Ve - Mộc Châu

23

14

11

THPT Sốp Cộp

24

14

08

THPT Phiêng Khoài - Yên Châu

25

14

02

THPT Quỳnh Nhai

26

14

03

THPT Mường La

27

14

05

THPT Bắc Yên

28

14

04

THPT Tông Lệnh - Thuận Châu

29

14

07

THPT Chu Văn Thịnh - Mai Sơn

30

14

06

THPT Gia Phù - Phù Yên

31

14

02

THPT Mường Giôn - Quỳnh Nhai

32

14

09

THPT Chiềng Khương - Sông Mã

33

14

07

THPT Cò Nòi - Mai Sơn

34

14

11

Phòng Giáo dục đào tạo huyện Sốp Cộp

35

14

10

THPT Mộc Hạ- Mộc Châu

36

14

01

THPT Nguyễn Du - Thị Xã

37

14

02

Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai

38

14

03

Trung tâm GDTX huyện Mường La

39

14

04

Trung tâm GDTX huyện Thuận Châu

40

14

05

Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên

41

14

06

Trung tâm GDTX huyện Phù Yên

42

14

07

Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn

43

14

08

Trung tâm GDTX huyện Yên Châu

44

14

09

Trung tâm GDTX huyện Sông Mã

45

14

11

Trung tâm GDTX huyện Sốp Cộp

46

14

10

THPT Tân Lập, Mộc Châu

47

14

04

THPT Co Mạ

48

14

03

THPT Mường Bú

49

14

09

THPT Mường Lầm

50

14

06

THPT Tân Lang

51

14

04

THPT Bình Thuận

52

14

01

TC nghề Sơn La

53


Comments