Sở GD ĐT Tỉnh Phú Thọ


15. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

15

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

00

15

01

 THPT Việt Trì

01

15

01

 THPT Nguyễn Tất Thành

02

15

01

 THPT Công nghiệp Việt Trì

03

15

01

 THPT Chuyên Hùng Vương

05

15

01

 THPT Lê Quý Đôn

08

15

01

 THPT Herman

09

15

01

Trung tâm GDTX Việt trì

10

15

02

 THPT Hùng Vương

11

15

02

 THPT Thị xã Phú Thọ

13

15

02

 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ

14

15

02

Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ

15

15

03

 THPT Đoan Hùng

16

15

03

 THPT Chân Mộng

18

15

03

 THPT Quế Lâm

19

15

03

Trung tâm GDTX- HN Đoan Hùng

20

15

04

 THPT Thanh Ba

21

15

04

Trung tâm GDTX Thanh Ba

23

15

04

 THPT Yển Khê

24

15

05

 THPT Hạ Hoà

25

15

05

 THPT Vĩnh Chân

26

15

05

 THPT Xuân Áng

27

15

05

Trung tâm GDTX Hạ Hoà

28

15

06

 THPT Cẩm Khê

29

15

06

 THPT Bán công Cẩm Khê

30

15

06

 THPT Hiền Đa

31

15

06

 THPT Phương Xá

32

15

06

Trung tâm GDTX-HN Cẩm Khê

33

15

07

 THPT Yên Lập

34

15

07

 THPT Lương Sơn

35

15

07

Trung tâm GDTX Yên Lập

36

15

08

 THPT Thanh Sơn

37

15

13

 THPT Minh Đài

39

15

08

 THPT Hương Cần

40

15

13

 THPT Thạch Kiệt

41

15

08

Trung Tâm GDTX – HN Thanh Sơn

42

15

09

 THPT Phù Ninh

43

15

09

 THPT Tử Đà

45

15

09

 THPT Phan Đăng Lưu

46

15

09

 THPT Trung Giáp

47

15

09

Trung tâm GDTX Phù Ninh

48

15

10

 THPT Long Châu Sa

49

15

10

 THPT Lâm Thao

50

15

10

 THPT Phong Châu

51

15

10

 THPT Bán công Phong Châu

52

15

10

Trung tâm GDTX Lâm Thao

53

15

11

 THPT Tam Nông

54

15

11

 THPT Bán công Tam Nông

55

15

11

 THPT Mỹ Văn

56

15

11

Trung tâm GDTX Tam Nông

57

15

12

 THPT Thanh Thuỷ

58

15

12

 THPT Trung Nghĩa

59

15

12

Trung tâm GDTX Thanh Thuỷ

60

15

01

 THPT Kĩ thuật Việt Trì

61

15

08

 THPT Văn Miếu

62

15

01

 THPT Vũ Thế Lang

63

15

05

 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

64

15

07

 THPT Minh Hoà

65

15

12

 THPT Tản Đà

66

15

13

Trung tâm GDTX-HN Tân Sơn

67

15

11

 THPT  Hưng Hoá

68

15

02

 THPT  Thịnh

73

15

09

THPT Nguyễn Huệ

74


Comments