Sở GD ĐT Tỉnh Lào Cai


8. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

08

 

Sở GD&ĐT Lào Cai

00

08

01

Phòng GD Tp Lào Cai

01

08

02

Phòng GD Huyện Si Ma Cai

02

08

03

Phòng GD Huyện Bát Xát

03

08

04

Phòng GD Huyện Bảo Thắng

04

08

05

Phòng GD Huyện Sa Pa

05

08

06

Phòng GD Huyện Văn Bàn

06

08

07

Phòng GD Huyện Bảo Yên

07

08

08

Phòng GD Huyện Bắc Hà

08

08

09

Phòng GD Huyện Mường Khương

09

08

01

THPT chuyên tỉnh Lào Cai

10

08

01

THPT số 1 Tp Lào Cai

11

08

01

THPT số 2 Tp Lào Cai

12

08

01

THPT BC số 1Tp Lào Cai

13

08

01

THPT BC số 2 Tp Lào Cai

14

08

01

THPT DTNT tỉnh

15

08

01

TTKT-TH-HN-DN&GDTX

16

08

02

THPT số 1 Si Ma Cai

17

08

03

THPT số 1 Bát Xát

18

08

04

THPT  số 1 Bảo Thắng

19

08

04

THPT số 2 Bảo Thắng 

20

08

04

THPT số 3 Bảo Thắng

21

08

05

THPT số 1 Sa Pa

22

08

06

THPT  số 1 Văn Bàn

23

08

06

THPT  số 2 Văn Bàn

24

08

07

THPT  số 1 Bảo Yên

25

08

07

THPT  số 2 Bảo Yên

26

08

08

THPT số 1 Bắc Hà 

27

08

09

THPT  số 1 Mường Khương

28

08

09

THPT  số 2 Mường Khương

29

08

07

THPT số 3 Bảo Yên 

30

08

08

THPT số 2 Bắc Hà

31

08

01

Trung tâm GDTX số 1 Tp Lào Cai

32

08

01

Trung tâm GDTX số 2 Tp Lào Cai

33

08

02

Trung tâm GDTX Si Ma Cai

34

08

03

Trung tâm GDTX Bát Xát

35

08

04

Trung tâm GDTX Bảo Thắng

36

08

05

Trung tâm GDTX Sa Pa

37

08

06

Trung tâm GDTX Văn Bàn

38

08

07

Trung tâm GDTX Bảo Yên

39

08

08

Trung tâm GDTX Bắc Hà

40

08

09

Trung tâm GDTX Mường Khương

41

08

05

THPT số 2 Sa Pa

42

08

06

THPT số 3 Văn Bàn

43

08

02

THPT số 2 Si Ma Cai

44

08

03

THPT số 2 Bát Xát

45

08

06

THPT số 4 Văn Bàn

46

08

08

PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Hà

47

08

01

TC Nghề tỉnh Lào Cai

48 


Comments