Sở GD ĐT Tỉnh Lạng Sơn


10. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

10

 

Sở GD&ĐT Lạng Sơn

00

10

01

THPT Việt Bắc

01

10

01

THPT Chu Văn An

02

10

01

THPT DTNT Tỉnh

03

10

01

Trung cấp nghề Việt Đức

04

10

01

Trung tâm GDTX 1 tỉnh Lạng Sơn

05

10

01

Phòng GD Thành phố Lạng Sơn

06

10

01

THPT Ngô Thì Sỹ

07

10

02

Phòng GD Tràng Định

08

10

02

THPT Tràng Định

09

10

02

Trung tâm GDTX Tràng Định

10

10

02

THPT Bình Độ

11

10

03

Phòng GD Bình Gia

12

10

03

THPT Bình Gia

13

10

03

Trung tâm GDTX Bình Gia

14

10

03

THPT Pác Khuông

15

10

04

Phòng GD Văn Lãng

16

10

04

THPT Văn Lãng

17

10

04

Trung tâm GDTX Văn Lãng

18

10

05

Phòng GD Bắc Sơn

19

10

05

THPT Bắc Sơn

20

10

05

THPT Vũ Lễ

21

10

05

Trung tâm GDTX Bắc Sơn

22

10

06

Phòng GD Văn Quan

23

10

06

THPT Lương Văn Tri

24

10

06

THPT Văn Quan

25

10

06

Trung tâm GDTX Văn Quan

26

10

07

Phòng GD Cao Lộc

27

10

07

THPT Đồng Đăng

28

10

07

THPT Cao Lộc

29

10

07

Trung tâm GDTX Cao Lộc

30

10

08

Phòng GD Lộc Bình

31

10

08

THPT Lộc Bình

32

10

08

 THPT Na Dương

33

10

08

Trung tâm GDTX Lộc Bình

34

10

09

Phòng GD Chi Lăng

35

10

09

THPT Chi Lăng

36

10

09

THPT Hoà Bình

37

10

09

Trung tâm GDTX Chi Lăng

38

10

10

Phòng GD&ĐT Đình Lập

39

10

10

 THPT Đình Lập

40

10

10

Trung tâm GDTX Đình Lập

41

10

11

Phòng GD Hữu Lũng

42

10

11

THPT Hữu Lũng

43

10

11

THPT Vân Nham

44

10

11

THPT Dân lập Hữu Lũng

45

10

11

Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn

46

10

08

THPT Tú Đoạn

47

10

09

THPT Đồng Bành

48


Comments