Sở GD ĐT Tỉnh Lai Châu


7. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

07

01

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lai Châu

00

07

01

 THPT chuyên  Lê Quí Đôn

01

07

01

 THPT Thị xã Lai Châu

02

07

01

THPT Quyết Thắng

03

07

01

 Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh

04

07

01

Trung tâm GDTX tỉnh Lai Châu

05

07

01

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã

06

07

02

 THPT Bình Lư

07

07

02

Trung tâm GDTX Tam Đường

08

07

02

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường

09

07

03

 THPT Phong Thổ

10

07

03

 THPT Mường So

11

07

03

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ

12

07

04

 THPT Sìn Hồ

13

07

04

Trung tâm GDTX Sìn Hồ

14

07

04

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ

15

07

05

 THPT Mường Tè

16

07

05

Trung tâm GDTX Mường Tè

17

07

05

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Tè

18

07

06

 THPT Than Uyên

19

07

06

 THPT Mường Than

20

07

06

Trung tâm GDTX Than Uyên

21

07

06

Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Uyên

22

07

07

 THPT Tân Uyên

23

07

07

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Uyên

24

07

03

Trung Tâm GDTX Phong Thổ

25

07

06

 THPT Mường Kim

26

07

01

TC nghề  Lai Châu

27


Comments