Sở GD ĐT Tỉnh Hải Dương


21. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

21

00

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

00

21

01

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Dương

01

21

02

Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Chí Linh

02

21

03

Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Sách

03

21

04

Phòng Giáo dục và Đào tạo  Kinh Môn

04

21

05

Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lộc

05

21

06

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tứ Kỳ

06

21

07

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Miện

07

21

08

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Giang

08

21

09

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng

09

21

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Hà

10

21

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Thành

11

21

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang

12

21

01

THPT Nguyễn Trãi

13

21

01

THPT Hồng Quang

14

21

01

THPT Nguyễn Du

15

21

01

THPT Hoàng Văn Thụ

16

21

01

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

17

21

02

THPT Chí Linh

18

21

02

THPT Phả Lại

19

21

03

THPT Nam Sách

20

21

03

THPT Mạc Đĩnh Chi

21

21

10

THPT Thanh Hà

22

21

10

THPT Hà Đông

23

21

10

THPT Hà Bắc

24

21

11

THPT Kim Thành

25

21

11

THPT Đồng Gia

26

21

04

THPT Kinh Môn

27

21

04

THPT Nhị Chiểu

28

21

04

THPT Phúc Thành

29

21

06

THPT Tứ Kỳ

30

21

06

THPT Cầu Xe

31

21

05

THPT Gia Lộc

32

21

05

THPT Đoàn Thượng

33

21

08

THPT Ninh Giang

34

21

08

THPT Quang Trung

35

21

07

THPT Thanh Miện

36

21

07

THPT Thanh Miện 2

37

21

09

THPT Cẩm Giàng

38

21

12

THPT Bình Giang

39

21

12

THPT Kẻ Sặt

40

21

01

THPT Thành Đông

41

21

09

THPT Tuệ Tĩnh

42

21

02

THPT Trần Phú

43

21

06

THPT Hưng Đạo

44

21

08

THPT Khúc Thừa Dụ

45

21

03

THPT Nam Sách II

46

21

05

THPT Gia Lộc II

47

21

10

THPT Thanh Bình

48

21

11

THPT Kim Thành II

49

21

08

THPT Ninh Giang II

50

21

04

THPT Kinh Môn II

51

21

07

THPT Thanh Miện III

52

21

09

THPT Cẩm Giàng II

53

21

12

THPT Đường An

54

21

06

THPT Tứ Kỳ II

72

21

11

THPT Phú Thái

73

21

02

THPT Bến Tắm

74

21

03

THPT Phan Bội Châu

75

21

01

THPT Ái  Quốc

76

21

04

THPT Trần Quang Khải

77

21

04

THPT Quang Thành

78

21

08

THPT Hồng Đức

79

21

01

THPT Lương Thế Vinh

80

21

01

THPT Marie Curie

81

21

12

THPT Vũ Ngọc Phan

82


Comments