Sở GD ĐT Tỉnh Hà Nam


24. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ NAM

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

24

01

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

00

24

01

Phòng GD - ĐT Thành phố Phủ Lý

01

24

02

Phòng GD - ĐT huyện Duy Tiên

02

24

03

Phòng GD - ĐT huyện Kim Bảng

03

24

04

Phòng GD - ĐT huyện Lý Nhân

04

24

05

Phòng GD - ĐT huyện Thanh Liêm

05

24

06

Phòng GD - ĐT huyện Bình Lục

06

24

01

 THPT Chuyên Biên Hòa

11

24

01

 THPT Phủ Lý A

12

24

01

 THPT Phủ Lý B

13

24

01

 THPT D Lập Lương Thế Vinh

14

24

01

Trung tâm GDTX Tỉnh Hà Nam

15

24

01

 nghề Hà Nam

16

24

02

 THPT Duy Tiên A

21

24

02

 THPT Duy Tiên  B

22

24

02

 THPT Duy Tiên C

23

24

02

 THPT Nguyễn Hữu Tiến

24

24

02

Trung tâm GDTX Duy Tiên

25

24

03

 THPT Kim Bảng A

31

24

03

 THPT Kim Bảng B

32

24

03

 THPT Kim Bảng C

33

24

03

Trung tâm GDTX Kim Bảng

34

24

03

 THPT Lý Thường Kiệt

35

24

04

 THPT Lý Nhân

41

24

04

 THPT Bắc Lý

42

24

04

 THPT Nam Lý

43

24

04

 THPT D. lập Trần Hưng Đạo

44

24

04

 THPT  Nam Cao

45

24

04

Trung tâm GDTX Lý Nhân

46

24

05

 THPT Thanh Liêm A

51

24

05

 THPT Thanh Liêm B

52

24

05

 THPT Dân lập Thanh Liêm

53

24

05

Trung tâm GDTX Thanh Liêm

54

24

05

 THPT Thanh Liêm C

55

24

06

 THPT Bình Lục A

61

24

06

 THPT Bình Lục B

62

24

06

 THPT Bình Lục C

63

24

06

 THPT Dân lập Bình Lục

64

24

06

Trung tâm GDTX Bình Lục

65


Comments