Sở GD ĐT Tỉnh Hà Giang


5. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ GIANG

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

05

 

Sở GD&ĐT Hà Giang

00

05

01

Phòng Giáo dục Thành phố Hà Giang

01

05

02

Phòng Giáo dục huyện Đồng Văn

02

05

03

Phòng Giáo dục huyện Mèo Vạc

03

05

04

Phòng Giáo dục huyện Yên Minh

04

05

05

Phòng Giáo dục huyện Quản Bạ

05

05

06

Phòng Giáo dục huyện Vị Xuyên

06

05

07

Phòng Giáo dục huyện Bắc Mê

07

05

08

Phòng Giáo dục huyện Hoàng Su Phì

08

05

09

Phòng Giáo dục huyện Xín Mần

09

05

10

Phòng Giáo dục huyện Bắc Quang

10

05

11

Phòng Giáo dục huyện Quang Bình

11

05

01

 THPT Chuyên

12

05

01

 THPT Lê Hồng Phong

13

05

01

 THPT Ngọc Hà

14

05

01

 PTDT Nội trú tỉnh

15

05

10

 THPT Đồng Yên

16

05

03

 THPT Mèo Vạc

17

05

04

 THPT Yên Minh

18

05

05

 THPT Quản Bạ

19

05

06

 THPT Vị Xuyên

20

05

06

 THPT Việt Lâm

21

05

07

 THPT Bắc Mê

22

05

08

 THPT Hoàng Su Phì

23

05

09

 THPT Xín Mần

24

05

10

 THPT Việt Vinh

25

05

02

 THPT Đồng Văn

26

05

11

 THPT Xuân Giang

27

05

10

 THPT Hùng An

28

05

10

 THPT Liên Hiệp

29

05

10

 cấp 2-3 Tân Quang

30

05

08

 THPT Thông Nguyên

41

05

06

 cấp 2-3 Phương Tiến

43

05

11

 THPT Quang Bình

44

05

04

 PT DTNT cấp 2-3 Yên Minh

45

05

10

 PT DTNT cấp 2-3 Bắc Quang

46

05

07

THCS và THPT Minh Ngọc

47

05

06

THCS&THPT Linh Hồ

48

05

09

THCS&THPT Nà Chì

49

05

04

THPT Mậu Duệ

51

05

10

THPT Kim Ngọc

52

05

01

TC Nghề tỉnh Hà Giang

50Comments