Sở GD ĐT Tỉnh Bình Định


37. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

37

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

00

37

01

THPT Quốc học

01

37

01

THPT Trưng Vương

02

37

01

THPT chuyên Lê Quý Đôn

03

37

01

THPT Hùng Vương

04

37

01

THPT DTNT Tỉnh

05

37

01

THPT Trần Cao Vân

06

37

01

THPT Ng.TháI Học

07

37

01

THPT Chu Văn An

08

37

01

THPT Quy Nhơn

09

37

11

THPT Số 1 Tuy phước

10

37

11

THPT Số 2 Tuy phước

11

37

11

THPT Nguyễn Diêu

12

37

11

THPT Xuân Diệu

13

37

09

THPT DTNT Vân Canh

14

37

10

THPT Số 1 An Nhơn

15

37

10

THPT Số 2 An Nhơn

16

37

10

THPT Số 3 An Nhơn

17

37

10

THPT Hoà Bình

18

37

10

THPT Ng.Đình Chiểu

19

37

10

THPT Ng. Tộ

20

37

08

THPT Quang Trung

21

37

08

THPT Tây Sơn

22

37

08

THPT Võ Lai

23

37

08

THPT Nguyễn Huệ

24

37

07

THPT  Vĩnh Thạnh

25

37

06

THPT Số 1 Phù Cát

26

37

06

THPT Số 2 Phù Cát

27

37

06

THPT Số 3 Phù Cát

28

37

06

THPT Ngô Mây

29

37

06

THPT Ng.Hữu Quang

30

37

05

THPT Số 1 Phù Mỹ

31

37

05

THPT Số 2 Phù Mỹ

32

37

05

THPT An Lương

33

37

05

THPT Ng.Trung Trực

34

37

05

THPT Bình Dương

35

37

04

THPT Tăng Bạt Hổ

36

37

04

THPT Nguyễn Trân

37

37

04

THPT Nguyễn Du

38

37

04

THPT Lý Tự Trọng

39

37

04

THPT Phan Bội Châu

40

37

04

THPT Tam Quan

41

37

03

THPT Hoài  Ân

42

37

03

THPT Võ  Giữ

43

37

03

THPT Ng. Bỉnh Khiêm

44

37

02

THPT An  Lão

45

37

02

THPT Số 2 An Lão

46

37

03

THPT Trần Quang Diệu

47

37

07

THPT DTNT Vĩnh Thạnh

48

37

09

THPT Vân Vanh

49

37

01

CĐ nghề Quy Nhơn

50

37

01

CĐ nghề cơ điện xây dựng  và Nông lâm Trung bộ

51

37

06

THPT Nguyễn Hồng Đạo

50

37

01

Trung tâm GDTX Tỉnh

51

37

11

Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước

52

37

10

Trung tâm GDTX-HN An Nhơn

53

37

06

Trung tâm GDTX-HN Phù Cát

54

37

01

 nghề Quy Nhơn

55

37

01

 nghề cơ điện xây dựng và nông lâm Trung bộ

56


Comments