Sở GD ĐT Tỉnh Bắc Giang


18. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC GIANG

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

18

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

00

18

01

Thị xã Bắc Giang

01

18

02

Huyện Yên Thế

02

18

03

Huyện Lục Ngạn

03

18

04

Huyện Sơn Động

04

18

05

Huyện Lục Nam

05

18

06

Huyện Tân Yên

06

18

07

Huyện Hiệp Hoà

07

18

08

Huyện Lạng Giang

08

18

09

Huyện Việt Yên

09

18

10

Huyện Yên Dũng

10

18

01

THPT Ngô Sỹ Liên

11

18

01

THPT chuyên Bắc Giang

12

18

01

THPT Thái Thuận

13

18

02

THPT Yên Thế

14

18

02

THPT Bố Hạ

15

18

03

THPT Lục Ngạn 1

16

18

03

THPT Lục Ngạn 2

17

18

03

THPT Lục Ngạn 3

18

18

05

THPT Lục nam

19

18

05

THPT Cẩm Lý

20

18

05

THPT Phương Sơn

21

18

05

THPT Tứ  Sơn

22

18

06

THPT Tân Yên 1

23

18

06

THPT Tân Yên 2

24

18

06

THPT Nhã Nam

25

18

07

THPT Hiệp Hoà 1

26

18

07

THPT Hiệp Hoà 2

27

18

07

THPT Hiệp Hoà 3

28

18

07

THPT Hiệp Hoà 4

38

18

08

THPT Lạng Giang 1

29

18

08

THPT Lạng Giang 2

30

18

08

THPT Lạng Giang 3

31

18

09

THPT Việt Yên 1

32

18

09

THPT Việt Yên 2

33

18

09

THPT Lý Thường Kiệt

34

18

10

THPT Yên Dũng 1

35

18

10

THPT Yên Dũng 2

36

18

10

THPT Yên Dũng 3

37


Comments