Sở GD ĐT Tỉnh Bắc Kạn


11. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC KẠN

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

11

00

Sở GD&ĐT Bắc Kạn

00

11

01

BTS Thị Xã

01

11

02

BTS  huyện Chợ Đồn

02

11

03

BTS  huyện Bạch Thông

03

11

04

BTS  huyện Na Rỳ

04

11

05

BTS  huyện Ngân Sơn

05

11

06

BTS  huyện Ba Bể

06

11

07

BTS  huyện Chợ Mới

07

11

08

BTS  huyện Pác Nặm

08

11

01

 THPT Bắc Kạn

09

11

02

 THPT Chợ Đồn

10

11

07

 THPT Chợ Mới

11

11

04

 THPT Na Rỳ

12

11

05

 THPT Ngân Sơn

13

11

01

 PTDTNT tỉnh

14

11

05

 THPT Nà Phặc

15

11

08

 THPT Bộc Bố

16

11

03

 THPT Phủ Thông

17

11

06

 THPT Ba Bể

18

11

01

 THPT Chuyên

19

11

07

 THPT Yên Hân

20

11

01

Trung tâm GDTX tỉnh

21

11

01

 THPT Dân lập Hùng vương

22

11

06

 THPT Quảng Khê

23

11

02

 THPT Bình Trung

24

11

01

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Kạn

25

11

06

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

26

11

01

 TC nghề Bắc Kạn

27


Comments