Sở GD DT Tỉnh Quảng Bình


31. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

Ban tuyển sinh

Mã Quận/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị

ĐKDT

31

 

Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình

00

31

01

Thành phố Đồng Hới

 

31

01

Phòng Giáo dục - Đào tạo Đồng Hới

01

31

01

 THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới

02

31

01

 THPT Đồng Hới

03

31

01

 THPT Chuyên Quảng Bình

04

31

01

 THPT Bán công - Đồng Hới

05

31

01

 phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

06

31

01

Trung tâm GDTX Đồng Hới

07

31

02

Huyện Tuyên Hoá

 

31

02

Phòng Giáo dục-Đào tạo Tuyên Hoá

08

31

02

 THPT Tuyên Hoá

09

31

02

 THPT Lê Trực-Tuyên Hoá

10

31

02

 THPT Phan Bội Châu- T. Hoá

11

31

02

 THCS và THPT Bắc Sơn

12

31

02

Trung tâm GDTX Tuyên Hoá

13

31

03

Huyện Minh Hoá

 

31

03

Phòng Giáo dục-Đào tạo Minh Hoá

14

31

03

 THPT Minh Hoá

15

31

03

 THCS và THPT Hoá Tiến

16

31

03

Trung tâm GDTX Minh Hoá

17

31

04

Huyện Quảng Trạch

 

31

04

Phòng Giáo dục-Đào tạo Quảng Trạch

18

31

04

 THPT số 1 Quảng Trạch

19

31

04

 THPT số 2 Quảng Trạch

20

31

04

 THPT số 3 Quảng Trạch

21

31

04

 THPT số 4 Quảng Trạch

22

31

04

Trung tâm GDTX Quảng Trạch

23

31

05

Huyện Bố Trạch

 

31

05

Phòng Giáo dục-Đào tạo Bố Trạch

24

31

05

 THPT số 1 Bố Trạch

25

31

05

 THPT số 2 Bố Trạch

26

31

05

 THPT số 3 Bố Trạch

27

31

05

 THPT số 5 Bố Trạch

28

31

05

 THCS và THPT Việt Trung

29

31

05

 THPT số 4 Bố Trạch

30

31

05

Trung tâm GDTX Bố Trạch

31

31

06

Huyện Quảng Ninh

 

31

06

Phòng Giáo dục-Đào tạo Quảng Ninh

32

31

06

 THPT Quảng Ninh

33

31

06

 THPT Ninh Châu - Quảng Ninh

34

31

06

Trung tâm GDTX Quảng Ninh

35

31

06

 THPT Nguyễn Hữu Cảnh

36

31

07

Huyện Lệ Thuỷ

 

31

07

Phòng Giáo dục - Đào tạo Lệ Thuỷ

37

31

07

 THPT Lệ Thuỷ

38

31

07

 THPT Hoàng Hoa Thám - Lệ Thuỷ

39

31

07

 THPT Trần Hưng Đạo - Lệ Thuỷ

40

31

07

 THPT Nguyễn Chí Thanh

41

31

07

Trung tâm GDTX Lệ Thuỷ

42

31

07

 THPT KT Lệ Thuỷ

43

31

04

 THPT số 5 Quảng Trạch

44

31

07

 THCS và THPT Dương Văn An

45

31

03

 THCS và THPT Trung Hoá

46

31

04

 THPT BC Bắc Quảng Trạch

47

31

01

Trung tâm KTTH-HN Đồng Hới

48

31

01

TC  nghề  Quảng Bình

50

31

01

TC  nghề số  9

51


Comments