THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối

đăng 17:29, 15 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12  năm 2010
 

THÔNG BÁO

V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối 

      Kính gửi: GVCN, BCS lớp ……………………………………………

      Căn cứ hoạch định tuần học tập đầu khóa năm học 2010 - 2011, từ ngày 24/09/2010 đến ngày 07/10/2010, Nhà trường đã tổ chức học tập đầu khóa cho tân SV nhập học đợt 1, 2, 3. Đến nay còn nhiều SV nhập học đợt 4 và nhập học lẻ (không theo đợt) chưa được học tập đầu khóa.

      Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, tất cả tân SV về học tại trường đều phải  được học tập đầy đủ các nội dung đầu khóa học, Phòng Công tác HSSV đã thông báo đến GVCN, BCS các lớp khóa 2010 lập danh sách SV chưa học tập (Triển khai trong giao ban BCS lớp và gửi cho GVCN ngày 08/11/2010) nhưng đến nay nhiều lớp chưa nộp.

      Để kịp thời tổ chức học tập đợt cuối, đề nghị GVCN lập danh sách SV chưa học các buổi 1, buổi 2 tập trung trên hội trường (theo mẫu), nộp về Phòng Công tác HSSV chậm nhất trước ngày 18/12/2010 để Nhà trường bố trí lớp học.

      Nếu lớp nào còn SV chưa được học tập đầu khóa thì GVCN phải chịu trách nhiệm trước BGH Nhà trường và được đưa vào đánh giá CLCV tháng 12/2010.

         

          Nơi nhận:                                                PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

      - BGH;

      - Phòng ban, Khoa;

      - Phòng quản lý chất lượng;

      - Như trên;

      - Lưu. Lớp  …………………….                      

DANH SÁCH TÂN SV THAM GIA HỌC TẬP ĐẦU KHÓA 2010

(Đợt cuối) 

TTHọ và  tênNgày sinhThời gian nhập họcChưa học tập  đầu khóaKý cam kết
Buổi 1Buổi 2
1      
2      
3      
4      
5      
6      
      
 
 

                                    Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2010 

                                                GVCN

  • Ngày nộp: Trước 18/12/2010

     * Ghi chú: + Buổi 1: Giới thiệu về trường; tư vấn tin học, ngoại ngữ; học kỹ năng sống.

                       + Buổi 2: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV phổ biến quy chế, của Bộ GDĐT, qui định của Nhà trường.

     * Các đợt học trước, Phòng Công tác HSSV điểm danh và đã chuyển phiếu điểm danh cho lớp, GVCN căn cứ phiếu điểm danh để soát xét những SV chưa tham gia học theo từng buổi (Buổi 1, Buổi 2), không để bỏ sót SV đến trường học mà không được học tập đầu khoá.


Comments