Hỗ trợ Sinh viên sử dụng dịch vụ CNTT

Biểu mẫu điền thông tin để thiết lập lại mật khẩu, hỗ trợ đăng nhập


Nếu bạn truy cập từ di động, kích vào đây để điền biểu mẫu

Thông báo của trường

  • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
  • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
  • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Tin nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Comments