QUYẾT ĐỊNH 05/2008/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

đăng 03:10, 9 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

BỘ TRƯ ỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế các Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trư ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ tr ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trư ởng Vụ Đại học và Sau đại học, Cục tr ưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lư ợng giáo dục, Thủ trư ởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trư ởng các Bộ, Thủ trư ởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trư ởng các tr ường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án NDTC;
- Viện KSNDTC;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP
- Uỷ ban VH, GD, TN, TN và NĐ của QH
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ T ư pháp);
- Công báo;
- Nh ư Điều 3 (để thực hiện);
- Website chính phủ, Website Bộ GD&ĐT
- Lư u: VT, Vụ ĐH&SĐH, Vụ PC
KT. BỘ TRƯ ỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
 
 
 
 
Bành Tiến Long

Thông báo phòng Đào tạo

  • Danh sách được công nhận tốt nghiệp liên thông TCCN lên Cao đẳng - Khóa: 2009-2011 ( 24/03/2011) Danh sách được công nhận tốt nghiệp Bậc: Liên thông TCCN lên Cao đẳng Khóa: 2009-2011 - Đợt xét ngày: 21/03/2011 Sinh viên kích vào các mục tải ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
  • Thông báo lịch học các môn Kỹ năng Phòng đào tạo Thông báo lịch học các môn Kỹ năng. Đè nghị Sinh viên vào trang sinhvien.donga.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất.Kỹ năng ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Comments