Thông báo quyết định kỷ luật SV ( 22/07/2010 )

đăng 21:39, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 07/QĐ/ĐHĐA/HSSV                                                      Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2010
  
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật HSSV
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Căn cứ quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á;
Căn cứ Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui;
Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui;
Theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật họp ngày 04 tháng 05 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Đình chỉ học tập 01 năm học đối với sinh viên Hoàng Đình Chiến.
 Sinh ngày: 03/12/1991.
 Hiện đang học lớp: 09XC1C.
 Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Thôn Tây, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.
           Lý do: Ngày 26/04/2010 sử dụng vé gửi xe nhặt được của bạn đánh rơi trước đó, vào bãi để xe sửa lại số ghi trên xe và đã đưa xe đạp của bạn ra ngoài khu vực trường thì bị phát hiện.
Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày ký. Quyết định này được thông báo đến từng SV trong toàn trường, gia đình và địa phương biết. Khi hết thời hạn đình chỉ, HSSV phải xuất trình chứng nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành nghĩa vụ công dân để Nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.
Điều 3. Phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV, Phòng Hành chính - Nhân sự, khoa, giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan và học sinh có tên trên chiếu Quyết định thi hành.
           Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 
                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                    Đã ký
- Như điều 2,3;
- Lưu VT, HSSV.

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số: 05/QĐ/ĐHĐA/HSSV                                                        Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật HSSV
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Căn cứ quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á;
Căn cứ Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui;
Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui;
Theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật họp ngày 15 tháng 06 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kỷ luật khiển trách đối với sinh viên Hoàng Trung Hiếu.
Sinh ngày: 19/05/1988.
Hiện đang học lớp: 09ĐK1C.
Con ông Hoàng Minh Chương và bà Phạm Thị Tư.
Hộ khẩu thường trú: Hà Thiệp – Võ Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình.
Lý do: Ngày 15/03/2010 tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê Song Nguyên (48 Hải hồ - Tp Đà Nẵng) và bị công an bắt xử phạt hành chính theo Nghị định 150 ngày 22/12/2007.
Điều 2. Quyết định này được thông báo đến từng SV trong toàn trường và thông báo về gia đình.
Điều 3. Phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV, ban Quản tri nội bộ, khoa, giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan và học sinh có tên trên chiếu Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 
                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                    Đã ký
- Như điều 2,3;
- Lưu VT, HSSV.
  


 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
  
  Số: 06/QĐ/ĐHĐA/HSSV                                                      Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật HSSV
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Căn cứ quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á;
Căn cứ Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui;
Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui;
Theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật họp ngày 15 tháng 06 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kỷ luật khiển trách đối với sinh viên Bùi Quốc Việt.
Sinh ngày: 18/04/1989.
Hiện đang học lớp: 09TLKD1A.
Con ông Bùi Ngọc Thân và bà Phan Thị Ngà.
Hộ khẩu thường trú: Đại Lợi – Cát Nhơn – Phù Cát – Bình Định.
Lý do: Ngày 15/03/2010 tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê Song Nguyên (48 Hải hồ - Tp Đà Nẵng) và bị công an bắt xử phạt hành chính theo Nghị định 150 ngày 22/12/2007.
Điều 2. Quyết định này được thông báo đến từng SV trong toàn trường và thông báo về gia đình.
Điều 3. Phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV, ban Quản tri nội bộ, khoa, giáo  viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan và học sinh có tên trên chiếu Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                    Đã ký
- Như điều 2,3;
- Lưu VT, HSSV.

Thông báo Trường

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Comments