Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Đại học liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Kế toán

đăng 17:06, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP- BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Kinh tế lượng

10ĐHLTKT1A

17/01/2011

18h00

C421

10ĐHLTKT1A

20/02/2011

13h00

C521

 

C422

C522

10ĐHLTKT2A

17/01/2011

18h00

C423

10ĐHLTKT2A

20/02/2011

13h00

 

C424

 

10ĐHLTKT3A

17/01/2011

18h00

B315

10ĐHLTKT3A

20/02/2011

13h00

 

B316

 

10ĐHLTKT4A

17/01/2011

18h00

C425

10ĐHLTKT4A

20/02/2011

13h00

 

2

Tin học hóa kế toán

10ĐHLTKT1A

23/01/2011

13h00

C421

10ĐHLTKT1A

20/02/2011

15h15

C521

 

C422

C522

10ĐHLTKT2A

23/01/2011

13h00

C423

10ĐHLTKT2A

20/02/2011

15h15

 

C424

 

10ĐHLTKT3A

23/01/2011

13h00

C521

10ĐHLTKT3A

20/02/2011

15h15

 

C522

 

10ĐHLTKT4A

23/01/2011

13h00

C523

10ĐHLTKT4A

20/02/2011

15h15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments