Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ KT XDCĐ

đăng 17:36, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT XDCĐ - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tư tưởng HCM

10CDLTXC1A

16/01/2011

9h15

C421

10CDLTXC1A

20/02/2011

9h15

B512

 

C422

2

Vật lý đại cương

10CDLTXC1A

18/01/2011

18h00

B415

10CDLTXC1A

20/02/2011

15h15

B211

 

B416

3

Kết cấu BTCT

10CDLTXC1A

20/01/2011

18h00

C424

10CDLTXC1A

27/02/2011

13h00

B211

 

C425

4

Cơ học kết cấu

10CDLTXC1A

23/01/2011

7h00

B315

10CDLTXC1A

27/02/2011

15h15

B211

 

B316

5

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTXC1A

14/02/2011

18h00

B215

10CDLTXC1A

06/03/2011

7h00

B512

 

B216

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments