Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 09 - Ngành Công nghệ KT Điện

đăng 17:47, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2009-2011 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tin học ứng dụng

07TLDK1A

31/10/2010

7h00

ROOM2

07TLDK1A

15/01/2011

18h00

ROOM2

 

09CĐLTĐK1A

31/10/2010

9h15

ROOM2

09CĐLTĐK1A

2

Lý thuyết điều khiển tự động

07TLDK1A

16/01/2011

7h00

B112

07TLDK1A

20/02/2011

7h00

B112

 

09CĐLTĐK1A

23/10/2010

18h00

C524

09CĐLTĐK1A

16/01/2011

7h00

B112

 

3

Kỹ thuật số

07TLDK1A

26/10/2010

18h00

B411

07TLDK1A

18/01/2011

18h00

B302

 

B412

4

Lý thuyết mạch 2

09CĐLTĐK1A

29/10/2010

18h00

B411

09CĐLTĐK1A

18/01/2011

18h00

A302

 

B412

5

Điều khiển thủy khí ứng dụng

07TLDK1A

30/10/2010

18h00

C421

07TLDK1A

19/01/2011

18h00

A302

 

09CĐLTĐK1A

C422

09CĐLTĐK1A

C423

6

Tư tưởng HCM

09CĐLTĐK1A

23/01/2011

7h00

B212

09CĐLTVP1A

20/02/2011

13h00

B511

 

7

Đường lối CM ĐCSVn

09CĐLTĐK1A

23/01/2011

9h15

B212

09CĐLTVP1A

20/02/2011

13h00

B511

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments