Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Tin học khóa 2010-2012

đăng 03:12, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………./KH-LT/ĐT

 

  Đà Nẵng, ngày …….tháng 12 năm 2010

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG - BẬC TCCN HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Toán cao cấp

10TH1A

04/01/2011

15h15

B211

10TH1A

20/02/2011

13h00

B414

 

10TH1C

04/01/2011

15h15

B212

10TH1C

2

Anh văn A1

10TH1A

12/01/2011

9h15

B316

10TH1A

27/02/2011

7h00

B512

 

10TH1C

12/01/2011

9h15

B411

10TH1C

3

Cơ sở mạng máy tính

10TH1A

21/01/2011

13h00

C521

10TH1A

27/02/2011

13h00

B414

 

10TH1C

21/01/2011

13h00

C522

10TH1C

4

Tin học đại cương

10TH1A

15/02/2011

15h15

B316

10TH1A

06/03/2011

7h00

B512

 

10TH1C

15/02/2011

15h15

B411

10TH1C

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Thông tin thi cử

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 25. Xem nội dung khác »

Comments