Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2013

đăng 03:31, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2011-2013

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tài chính tiền tệ

10CDKT1A

04/01/2011

13h00

B311

10CDKT1A

20/02/2011

13h00

B311

 

B312

B312

10CDKT2A

04/01/2011

13h00

B313

10CDKT2A

B313

B315

 

10CDKT3A

04/01/2011

13h00

B411

10CDKT3A

 

B412

 

10CDKT4A

04/01/2011

13h00

B413

10CDKT4A

 

B414

 

10CDKT5A

04/01/2011

13h00

B415

10CDKT5A

 

B416

 

10CDKT6A

04/01/2011

13h00

B511

10CDKT6A

 

10CDKT7A

04/01/2011

13h00

B512

10CDKT7A

 

10TLKT1A

04/01/2011

13h00

B513

10TLKT1A

 

B514

 

10TLKT2A

04/01/2011

13h00

B211

10TLKT2A

 

B212

 

10TLKT3A

04/01/2011

13h00

B213

10TLKT3A

 

B214

 

10TLKT4A

04/01/2011

13h00

B215

10TLKT4A

 

B216

 

10TLKT5A

04/01/2011

13h00

A303

10TLKT5A

 

2

Anh văn A1

10CDKT1A

12/01/2011

15h15

B315

10CDKT1A

27/02/2011

7h00

B511

 

B316

10CDKT2A

12/01/2011

15h15

B411

10CDKT2A

B412

10CDKT3A

12/01/2011

15h15

B413

10CDKT3A

B414

10CDKT4A

12/01/2011

15h15

B415

10CDKT4A

B416

10CDKT5A

12/01/2011

15h15

B511

10CDKT5A

10CDKT6A

12/01/2011

15h15

B512

10CDKT6A

10CDKT7A

12/01/2011

15h15

B513

10CDKT7A

B514

10TLKT1A

12/01/2011

15h15

B211

10TLKT1A

B212

10TLKT2A

12/01/2011

15h15

B213

10TLKT2A

B214

10TLKT3A

12/01/2011

15h15

B215

10TLKT3A

B216

10TLKT4A

12/01/2011

15h15

A303

10TLKT4A

10TLKT5A

12/01/2011

15h15

A302

10TLKT5A

3

Toán kinh tế

10CDKT1A

22/01/2011

15h15

B311

10CDKT1A

27/02/2011

13h00

B311

 

B312

B312

10CDKT2A

22/01/2011

15h15

B313

10CDKT2A

B313

B315

 

10CDKT3A

22/01/2011

15h15

B411

10CDKT3A

 

B412

 

10CDKT4A

22/01/2011

15h15

B413

10CDKT4A

 

B414

 

10CDKT5A

22/01/2011

15h15

B415

10CDKT5A

 

B416

 

10CDKT6A

22/01/2011

15h15

B511

10CDKT6A

 

10CDKT7A

22/01/2011

15h15

B512

10CDKT7A

 

10TLKT1A

22/01/2011

15h15

B513

10TLKT1A

 

B514

 

10TLKT2A

22/01/2011

15h15

B211

10TLKT2A

 

B212

 

10TLKT3A

22/01/2011

15h15

B213

10TLKT3A

 

B214

 

10TLKT4A

22/01/2011

15h15

B215

10TLKT4A

 

B216

 

10TLKT5A

22/01/2011

15h15

A303

10TLKT5A

 

4

Tin học đại cương

10CDKT1A

14/02/2011

15h15

B311

10CDKT1A

06/03/2011

7h00

B511

 

B312

10CDKT2A

14/02/2011

15h15

B313

10CDKT2A

B315

10CDKT3A

14/02/2011

15h15

B411

10CDKT3A

B412

10CDKT4A

14/02/2011

15h15

B413

10CDKT4A

B414

10CDKT5A

14/02/2011

15h15

B415

10CDKT5A

B416

10CDKT6A

14/02/2011

15h15

B511

10CDKT6A

10CDKT7A

14/02/2011

15h15

B512

10CDKT7A

10TLKT1A

14/02/2011

15h15

B513

10TLKT1A

B514

10TLKT2A

14/02/2011

15h15

B211

10TLKT2A

B212

10TLKT3A

14/02/2011

15h15

B213

10TLKT3A

B214

10TLKT4A

14/02/2011

15h15

B215

10TLKT4A

B216

10TLKT5A

14/02/2011

15h15

A303

10TLKT5A

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Comments