Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT XD Dân dụng khóa 2010-2013

đăng 03:46, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT XÂY DỰNG DÂN DỤNG - BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2013

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Anh văn A1

10CDXD1A

06/01/2011

15h15

B415

10CDXD1A

27/02/2011

7h00

B511

 

B416

10CDXD2A

06/01/2011

15h15

B511

10CDXD2A

10CDXD3A

06/01/2011

15h15

B512

10CDXD3A

10TLXD1A

06/01/2011

15h15

B513

10TLXD1A

B514

10TLXD2A

06/01/2011

15h15

C521

10TLXD2A

C522

10TLXD3A

06/01/2011

15h15

C523

10TLXD3A

2

Toán ứng dụng

10CDXD1A

10/01/2011

15h15

B311

10CDXD1A

20/02/2011

15h15

B511

 

B312

10CDXD2A

10/01/2011

15h15

B313

10CDXD2A

B315

10CDXD3A

10/01/2011

15h15

B411

10CDXD3A

B412

10TLXD1A

10/01/2011

15h15

B413

10TLXD1A

B414

10TLXD2A

10/01/2011

15h15

B415

10TLXD2A

B416

10TLXD3A

10/01/2011

15h15

B316

10TLXD3A

3

Cơ học cơ sở

10CDXD1A

21/01/2011

15h15

B512

10CDXD1A

27/02/2011

13h00

B511

 

10CDXD2A

21/01/2011

15h15

B513

10CDXD2A

B514

10CDXD3A

21/01/2011

15h15

C521

10CDXD3A

C522

10TLXD1A

21/01/2011

15h15

C523

10TLXD1A

C524

10TLXD2A

21/01/2011

15h15

C421

10TLXD2A

C422

10TLXD3A

21/01/2011

15h15

B316

10TLXD3A

4

Tin học đại cương

10CDXD1A

15/02/2011

15h15

B512

10CDXD1A

06/03/2011

7h00

B511

 

10CDXD2A

15/02/2011

15h15

B513

10CDXD2A

B514

10CDXD3A

15/02/2011

15h15

C521

10CDXD3A

C522

10TLXD1A

15/02/2011

15h15

C523

10TLXD1A

C524

10TLXD2A

15/02/2011

15h15

C421

10TLXD2A

C422

10TLXD3A

15/02/2011

15h15

C525

10TLXD3A

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Việt Nam học khóa 2010-2013

Sinh viên thường xuyên vào trang sinh viên xem điểm góp ý để cập nhật thông tin mới nhất...!

Comments