Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT XD cầu đường khóa 2010-2013

đăng 04:35, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2013

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Anh văn A1

10CDXC1A

06/01/2011

15h15

B311

10CDXC1A

27/02/2011

7h00

B511

 

B312

10CDXC2A

06/01/2011

15h15

B313

10CDXC2A

B315

10TLXC1A

06/01/2011

15h15

B411

10TLXC1A

B412

10TLXC2A

06/01/2011

15h15

B413

10TLXC2A

2

Toán ứng dụng

10CDXC1A

10/01/2011

13h00

B311

10CDXC1A

20/02/2011

15h00

B415

 

B312

B416

10CDXC2A

10/01/2011

13h00

B313

10CDXC2A

 

B315

 

10TLXC1A

10/01/2011

13h00

B411

10TLXC1A

 

B412

 

10TLXC2A

10/01/2011

13h00

B413

10TLXC2A

 

3

Cơ học cơ sở

10CDXC1A

21/01/2011

15h15

B412

10CDXC1A

27/02/2011

13h00

B415

 

B413

B416

10CDXC2A

21/01/2011

15h15

B414

10CDXC2A

 

B415

 

10TLXC1A

21/01/2011

15h15

B511

10TLXC1A

 

10TLXC2A

21/01/2011

15h15

B416

10TLXC2A

 

4

Tin học đại cương

10CDXC1A

15/02/2011

15h15

B412

10CDXC1A

06/03/2011

7h00

B511

 

B413

10CDXC2A

15/02/2011

15h15

B414

10CDXC2A

B415

10TLXC1A

15/02/2011

15h15

B511

10TLXC1A

10TLXC2A

15/02/2011

15h15

B416

10TLXC2A

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh TuấnComments