Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Kế toán

đăng 17:17, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG

KHOÁ HỌC: 2010-2012

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tư tưởng HCM

10CDLTKT1A

16/01/2011

9h15

B414

10CDLTKT1A

20/02/2011

9h15

B512

 

B415

10CDLTKT2A

16/01/2011

9h15

B513

10CDLTKT2A

20/02/2011

9h15

B514

10CDLTKT3A

16/01/2011

9h15

C521

10CDLTKT3A

20/02/2011

9h15

C522

2

Kinh tế vĩ mô

10CDLTKT1A

17/01/2011

18h00

B513

10CDLTKT1A

20/02/2011

7h00

C424

 

B514

C425

10CDLTKT2A

17/01/2011

18h00

C521

10CDLTKT2A

20/02/2011

7h00

 

C522

 

10CDLTKT3A

17/01/2011

18h00

C523

10CDLTKT3A

20/02/2011

7h00

 

C524

 

3

Kế toán quản trị

10CDLTKT1A

19/01/2011

18h00

B513

10CDLTKT1A

27/02/2011

13h00

C321

 

B514

C322

10CDLTKT2A

19/01/2011

18h00

C521

10CDLTKT2A

27/02/2011

13h00

 

C522

 

10CDLTKT3A

19/01/2011

18h00

C523

10CDLTKT3A

27/02/2011

13h00

 

C524

 

4

Toán kinh tế

10CDLTKT1A

22/01/2011

18h00

C421

10CDLTKT1A

27/02/2011

15h15

C321

 

C422

C322

10CDLTKT2A

22/01/2011

18h00

C423

10CDLTKT2A

27/02/2011

15h15

 

C424

 

10CDLTKT3A

22/01/2011

18h00

C321

10CDLTKT3A

27/02/2011

15h15

 

C322

 

5

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTKT1A

14/02/2011

18h00

C524

10CDLTKT1A

06/03/2011

7h00

B512

 

C525

10CDLTKT2A

14/02/2011

18h00

C323

10CDLTKT2A

06/03/2011

7h00

C324

10CDLTKT3A

14/02/2011

18h00

C321

10CDLTKT3A

06/03/2011

7h00

C322

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments