Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh 2010-2013

đăng 03:26, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

 

1

Pháp luật đại cương

10CDKD1A

04/01/2011

15h15

B311

10CDKD1A

20/02/2011

7h00

C423

 

B312

10CDKD2A

04/01/2011

15h15

B313

10CDKD2A

B315

10CDKD3A

04/01/2011

15h15

B411

10CDKD3A

B412

10CDKD4A

04/01/2011

15h15

B511

10CDKD4A

10CDKD5A

04/01/2011

15h15

B512

10CDKD5A

10TLKD1A

04/01/2011

15h15

B415

10TLKD1A

B416

10TLKD2A

04/01/2011

15h15

B413

10TLKD2A

B414

10TLKD3A

04/01/2011

15h15

B513

10TLKD3A

B514

2

Anh văn A1

10CDKD1A

12/01/2011

7h00

B311

10CDKD1A

27/02/2011

7h00

B511

 

B312

10CDKD2A

12/01/2011

7h00

B313

10CDKD2A

B315

10CDKD3A

12/01/2011

7h00

B411

10CDKD3A

B412

10CDKD4A

12/01/2011

7h00

B511

10CDKD4A

10CDKD5A

12/01/2011

7h00

B512

10CDKD5A

10TLKD1A

12/01/2011

7h00

B415

10TLKD1A

B416

10TLKD2A

12/01/2011

7h00

B413

10TLKD2A

B414

10TLKD3A

12/01/2011

7h00

B513

10TLKD3A

B514

3

Kinh tế vi mô

10CDKD1A

21/01/2011

13h00

B311

10CDKD1A

27/02/2011

13h00

B511

 

B312

10CDKD2A

21/01/2011

13h00

B313

10CDKD2A

B315

10CDKD3A

21/01/2011

13h00

B411

10CDKD3A

B412

10CDKD4A

21/01/2011

13h00

B511

10CDKD4A

10CDKD5A

21/01/2011

13h00

B512

10CDKD5A

10TLKD1A

21/01/2011

13h00

B415

10TLKD1A

B416

10TLKD2A

21/01/2011

13h00

B413

10TLKD2A

B414

10TLKD3A

21/01/2011

13h00

B513

10TLKD3A

B514

4

Tin học đại cương

10CDKD1A

15/02/2011

13h00

B311

10CDKD1A

06/03/2011

7h00

B511

 

B312

10CDKD2A

15/02/2011

13h00

B313

10CDKD2A

B315

10CDKD3A

15/02/2011

13h00

B411

10CDKD3A

B412

10CDKD4A

15/02/2011

13h00

B511

10CDKD4A

10CDKD5A

15/02/2011

13h00

B512

10CDKD5A

10TLKD1A

15/02/2011

13h00

B415

10TLKD1A

B416

10TLKD2A

15/02/2011

13h00

B413

10TLKD2A

B414

10TLKD3A

15/02/2011

13h00

B513

10TLKD3A

B514

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2013
Comments