Đại học Đông Á - Thông tin thi cử

Lịch thi học kỳ I - Năm học 2010-2011


Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 09 - Ngành Công nghệ KT Điện

đăng 17:47, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2009-2011 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tin học ứng dụng

07TLDK1A

31/10/2010

7h00

ROOM2

07TLDK1A

15/01/2011

18h00

ROOM2

 

09CĐLTĐK1A

31/10/2010

9h15

ROOM2

09CĐLTĐK1A

2

Lý thuyết điều khiển tự động

07TLDK1A

16/01/2011

7h00

B112

07TLDK1A

20/02/2011

7h00

B112

 

09CĐLTĐK1A

23/10/2010

18h00

C524

09CĐLTĐK1A

16/01/2011

7h00

B112

 

3

Kỹ thuật số

07TLDK1A

26/10/2010

18h00

B411

07TLDK1A

18/01/2011

18h00

B302

 

B412

4

Lý thuyết mạch 2

09CĐLTĐK1A

29/10/2010

18h00

B411

09CĐLTĐK1A

18/01/2011

18h00

A302

 

B412

5

Điều khiển thủy khí ứng dụng

07TLDK1A

30/10/2010

18h00

C421

07TLDK1A

19/01/2011

18h00

A302

 

09CĐLTĐK1A

C422

09CĐLTĐK1A

C423

6

Tư tưởng HCM

09CĐLTĐK1A

23/01/2011

7h00

B212

09CĐLTVP1A

20/02/2011

13h00

B511

 

7

Đường lối CM ĐCSVn

09CĐLTĐK1A

23/01/2011

9h15

B212

09CĐLTVP1A

20/02/2011

13h00

B511

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ KT XDDD

đăng 17:42, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT XDDD - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tư tưởng HCM

10CDLTXD1A

16/01/2011

9h15

C423

10CDLTXD1A

20/02/2011

9h15

B512

 

C424

10CDLTXD2A

16/01/2011

9h15

C321

10CDLTXD2A

20/02/2011

9h15

C322

2

Vật lý đại cương

10CDLTXD1A

18/01/2011

18h00

C321

10CDLTXD1A

20/02/2011

15h15

B512

 

C322

10CDLTXD2A

18/01/2011

18h00

C323

10CDLTXD2A

20/02/2011

15h15

C324

3

Kết cấu BTCT và gạch đá

10CDLTXD1A

20/01/2011

18h00

C321

10CDLTXD1A

27/02/2011

13h00

B512

 

C322

10CDLTXD2A

20/01/2011

18h00

C323

10CDLTXD2A

27/02/2011

15h15

C324

4

Cơ học kết cấu

10CDLTXD1A

23/01/2011

7h00

C321

10CDLTXD1A

27/02/2011

13h00

B512

 

C322

10CDLTXD2A

23/01/2011

7h00

C323

10CDLTXD2A

27/02/2011

15h15

C324

5

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTXD1A

14/02/2011

18h00

B513

10CDLTXD1A

06/03/2011

7h00

B512

 

B514

10CDLTXD2A

14/02/2011

18h00

C521

10CDLTXD2A

06/03/2011

7h00

C522

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ KT XDCĐ

đăng 17:36, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT XDCĐ - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tư tưởng HCM

10CDLTXC1A

16/01/2011

9h15

C421

10CDLTXC1A

20/02/2011

9h15

B512

 

C422

2

Vật lý đại cương

10CDLTXC1A

18/01/2011

18h00

B415

10CDLTXC1A

20/02/2011

15h15

B211

 

B416

3

Kết cấu BTCT

10CDLTXC1A

20/01/2011

18h00

C424

10CDLTXC1A

27/02/2011

13h00

B211

 

C425

4

Cơ học kết cấu

10CDLTXC1A

23/01/2011

7h00

B315

10CDLTXC1A

27/02/2011

15h15

B211

 

B316

5

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTXC1A

14/02/2011

18h00

B215

10CDLTXC1A

06/03/2011

7h00

B512

 

B216

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Quản trị kinh doanh

đăng 17:32, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

 

1

Tư tưởng HCM

10CDLTKD1A

16/01/2011

9h15

C523

10CDLTKD1A

20/02/2011

9h15

B512

 

C524

C525

2

Toán kinh tế

10CDLTKD1A

19/01/2011

18h00

C423

10CDLTKD1A

20/02/2011

7h00

C521

 

C424

C425

3

Kinh tế vĩ mô

10CDLTKD1A

22/01/2011

18h00

C323

10CDLTKD1A

06/03/2011

9h15

C521

 

C324

C425

4

Đường lối CM ĐCSVN

10CDLTKD1A

14/02/2011

18h00

B211

10CDLTKD1A

06/03/2011

7h00

B512

 

B212

B213

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Quản trị lữ hành

đăng 17:26, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: VIỆT NAM HỌC - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  HỆ CHÍNH QUY 

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tư tưởng HCM

10CDLTDL1A

16/01/2011

9h15

B412

10CDLTDL1A

20/02/2011

9h15

B511

 

 

 

 

 

 

B413

 

 

 

 

 

2

Toán ứng dụng

10CDLTDL1A

18/01/2011

18h00

C424

10CDLTDL1A

20/02/2011

7h00

B113

 

 

 

 

 

 

C425

 

 

 

 

 

3

Kinh tế vĩ mô

10CDLTDL1A

22/01/2011

18h00

B513

10CDLTDL1A

27/02/2011

7h00

B113

 

 

 

 

 

 

B514

 

 

 

 

 

4

Đường lối ĐCS VN

10CDLTDL1A

14/02/2011

18h00

C424

10CDLTDL1A

06/03/2011

7h00

B511

 

 

 

 

 

 

C425

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ thông tin

đăng 17:23, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2010-2012  

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

 

1

Tư tưởng HCM

10CDLTTH1A

16/01/2011

9h15

B313

10CDLTTH1A

20/02/2011

9h15

B511

 

2

Công nghệ phân mềm

10CDLTTH1A

19/01/2011

18h00

C421

10CDLTTH1A

20/02/2011

13h00

B511

 

3

Lập trình HĐT

10CDLTTH1A

21/01/2011

18h00

C424

10CDLTTH1A

27/02/2011

13h00

B511

 

4

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTTH1A

14/02/2011

18h00

B214

10CDLTTH1A

06/03/2011

7h00

B512

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Kế toán

đăng 17:17, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG

KHOÁ HỌC: 2010-2012

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tư tưởng HCM

10CDLTKT1A

16/01/2011

9h15

B414

10CDLTKT1A

20/02/2011

9h15

B512

 

B415

10CDLTKT2A

16/01/2011

9h15

B513

10CDLTKT2A

20/02/2011

9h15

B514

10CDLTKT3A

16/01/2011

9h15

C521

10CDLTKT3A

20/02/2011

9h15

C522

2

Kinh tế vĩ mô

10CDLTKT1A

17/01/2011

18h00

B513

10CDLTKT1A

20/02/2011

7h00

C424

 

B514

C425

10CDLTKT2A

17/01/2011

18h00

C521

10CDLTKT2A

20/02/2011

7h00

 

C522

 

10CDLTKT3A

17/01/2011

18h00

C523

10CDLTKT3A

20/02/2011

7h00

 

C524

 

3

Kế toán quản trị

10CDLTKT1A

19/01/2011

18h00

B513

10CDLTKT1A

27/02/2011

13h00

C321

 

B514

C322

10CDLTKT2A

19/01/2011

18h00

C521

10CDLTKT2A

27/02/2011

13h00

 

C522

 

10CDLTKT3A

19/01/2011

18h00

C523

10CDLTKT3A

27/02/2011

13h00

 

C524

 

4

Toán kinh tế

10CDLTKT1A

22/01/2011

18h00

C421

10CDLTKT1A

27/02/2011

15h15

C321

 

C422

C322

10CDLTKT2A

22/01/2011

18h00

C423

10CDLTKT2A

27/02/2011

15h15

 

C424

 

10CDLTKT3A

22/01/2011

18h00

C321

10CDLTKT3A

27/02/2011

15h15

 

C322

 

5

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTKT1A

14/02/2011

18h00

C524

10CDLTKT1A

06/03/2011

7h00

B512

 

C525

10CDLTKT2A

14/02/2011

18h00

C323

10CDLTKT2A

06/03/2011

7h00

C324

10CDLTKT3A

14/02/2011

18h00

C321

10CDLTKT3A

06/03/2011

7h00

C322

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ KT Điện

đăng 17:12, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG

KHOÁ HỌC: 2010-2012

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

 

Ngày

Giờ

Phòng

1

Điện tử công suất

10CDLTĐK1A

15/01/2011

18h00

B513

10CDLTĐK1A

20/02/2011

7h00

C423

 

B514

10CDLTĐK2A

15/01/2011

18h00

C521

10CDLTĐK2A

2

Tư tưởng HCM

10CDLTĐK1A

16/01/2011

9h15

B315

10CDLTĐK1A

20/02/2011

9h15

C423

 

B316

10CDLTĐK2A

16/01/2011

9h15

B411

10CDLTĐK2A

3

Lý thuyết mạch 2

10CDLTĐK1A

18/01/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

27/02/2011

9h15

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

18/01/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2A

4

Thiết bị cảm biến

10CDLTĐK1A

20/01/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

13/03/2011

7h00

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

20/01/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2A

5

Kỹ thuật số

10CDLTĐK1A

21/01/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

06/03/2011

9h15

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

21/01/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2A

6

Cơ khí đại cương

10CDLTĐK1A

23/01/2011

15h15

C321

10CDLTĐK1A

27/02/2011

7h00

C423

 

C322

10CDLTĐK2A

23/01/2011

15h15

C323

10CDLTĐK2A

7

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTĐK1A

14/02/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

06/03/2011

7h00

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

14/02/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2ALịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Đại học liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ KT Điện

đăng 17:11, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

 

Ngày

Giờ

Phòng

1

Xác suất thống kê

10ĐHLTĐK1A

15/01/2011

18h00

B513

10ĐHLTĐK1A

20/02/2011

7h00

A303

 

B514

10ĐHLTĐK2A

15/01/2011

18h00

C521

10ĐHLTĐK2A

C522

C523

10ĐHLTĐK3A

15/01/2011

18h00

C524

10ĐHLTĐK3A

2

Lý thuyết mạch 2

10ĐHLTĐK1A

16/01/2011

7h00

B513

10ĐHLTĐK1A

20/01/2011

9h15

A303

 

B514

10ĐHLTĐK2A

16/01/2011

7h00

C521

10ĐHLTĐK2A

C522

C523

10ĐHLTĐK3A

16/01/2011

7h00

C524

10ĐHLTĐK3A

3

Thủy khí ứng dụng

10ĐHLTĐK1A

18/01/2011

18h00

B511

10ĐHLTĐK1A

27/01/2011

7h00

A303

 

10ĐHLTĐK2A

18/01/2011

18h00

C521

10ĐHLTĐK2A

C522

C523

10ĐHLTĐK3A

18/01/2011

18h00

C524

10ĐHLTĐK3A

4

Hệ thống điện

10ĐHLTĐK1A

20/01/2011

18h00

B511

10ĐHLTĐK1A

27/01/2011

9h15

A303

 

10ĐHLTĐK2A

20/01/2011

18h00

C521

10ĐHLTĐK2A

C522

C523

10ĐHLTĐK3A

20/01/2011

18h00

C524

10ĐHLTĐK3A

5

Kinh tế quản lý

10ĐHLTĐK1A

22/01/2011

18h00

B511

10ĐHLTĐK1A

06/03/2011

7h00

A303

 

10ĐHLTĐK2A

22/01/2011

18h00

C521

10ĐHLTĐK2A

C522

C523

10ĐHLTĐK3A

22/01/2011

18h00

C524

10ĐHLTĐK3A

6

Kỹ thuật cao áp

10ĐHLTĐK1A

28/02/2011

18h00

B513

10ĐHLTĐK1A

13/03/2011

9h15

A303

 

B514

10ĐHLTĐK2A

28/02/2011

18h00

C521

10ĐHLTĐK2A

C522

C523

10ĐHLTĐK3A

28/02/2011

18h00

C524

10ĐHLTĐK3A

7

Anh văn chuyên ngành

10ĐHLTĐK1A

02/03/2011

18h00

B513

10ĐHLTĐK1A

13/03/2011

7h00

A303

 

B514

10ĐHLTĐK2A

02/03/2011

18h00

C521

10ĐHLTĐK2A

C522

C523

10ĐHLTĐK3A

02/03/2011

18h00

C524

10ĐHLTĐK3A

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Đại học liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Kế toán

đăng 17:06, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP- BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Kinh tế lượng

10ĐHLTKT1A

17/01/2011

18h00

C421

10ĐHLTKT1A

20/02/2011

13h00

C521

 

C422

C522

10ĐHLTKT2A

17/01/2011

18h00

C423

10ĐHLTKT2A

20/02/2011

13h00

 

C424

 

10ĐHLTKT3A

17/01/2011

18h00

B315

10ĐHLTKT3A

20/02/2011

13h00

 

B316

 

10ĐHLTKT4A

17/01/2011

18h00

C425

10ĐHLTKT4A

20/02/2011

13h00

 

2

Tin học hóa kế toán

10ĐHLTKT1A

23/01/2011

13h00

C421

10ĐHLTKT1A

20/02/2011

15h15

C521

 

C422

C522

10ĐHLTKT2A

23/01/2011

13h00

C423

10ĐHLTKT2A

20/02/2011

15h15

 

C424

 

10ĐHLTKT3A

23/01/2011

13h00

C521

10ĐHLTKT3A

20/02/2011

15h15

 

C522

 

10ĐHLTKT4A

23/01/2011

13h00

C523

10ĐHLTKT4A

20/02/2011

15h15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

1-10 of 25