Thông báo v/v triển khai tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 - 09/09/2010

đăng 20:58, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:… .../TB-ĐHĐA                                                                                    Đà Nẵng, ngày … tháng 09 năm 2010

 

 THÔNG BÁO

V/v triển khai tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho các bậc đào tạo có thời gian tốt nghiệp trước năm 2010

 Căn cứ vào công văn số 25/2006/QĐ – BGD ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ vào công văn số 40/2007/QĐ – BGD ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các bậc đào tạo chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp cuối khóa theo đúng quy chế. Nay Ban giám hiệu nhà trường thông báo tổ chức thi lại tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên các ngành đào tạo thuộc Bậc Cao đẳng, Cao đẳng liên thông và TCCN hệ chính quy có thời gian tốt nghiệp trước năm 2010 với nội dung cụ thể như sau:

        1. Thời gian tổ chức thi: Ngày 16 – 17/10/2010

        2. Đối tượng dự thi: Sinh viên theo học các ngành đào tạo thuộc bậc:

             - Cao đẳng hệ chính quy – Khóa I (2006 – 2009);

             - Cao đẳng liên thông 1,5 năm hệ chính quy – Khóa I (2007-2009);

             - Cao đẳng liên thông 3.5 năm hệ chính quy – Khoá I (2007-2011);

             - Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy  hệ 2.0 năm và hệ 2.3 năm - Khóa VI (2007-2009); Khóa V (2006 – 2008).

        3. Điều kiện dự thi:

           - Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo theo đúng quy chế (không có học phần nào có điểm tổng kết dưới 5.0), nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp lần 1.

           - Sinh viên đã tham dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp tại  lần thi thứ nhất.

       4. Yêu cầu Phòng đào tạo và Khoa phối hợp giải quyết những nhiệm vụ sau:

          - Thông báo đầy đủ đến những sinh viên thuộc trong danh sách tại mục 2 và 3 (Điện thoại trực tiếp cho sinh viên). Báo cáo kết quả thực hiện cho Hiệu trưởng bằng văn bản trước ngày 25/09/2010.

          - Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký thi lại;

          - Lập kế hoạch phân công công việc cho các bộ phận phục vụ cho việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2;

     Vậy Ban giám hiệu thông báo đến các Phòng, Ban, Khoa được biết để nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}                                                             

- Các phòng chức năng, khoa; {Để phối hợp thực hiện}

- GVCN; {Tổ chức thực hiện}

- Sinh viên các khoá nêu trên;{Tổ chức thực hiện}

- Lưu VT, ĐT.

Thông báo của Trường

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Comments