THÔNG BÁO V/v Cấp bằng tốt nghiệp chính quy cho sinh viên bậc Cao đẳng khóa II (2007-2010) xét tốt nghiệp lần I

đăng 01:11, 5 thg 11, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:…/TB-ĐHĐA/ĐT                             Đà Nẵng, ngày 01  tháng 11 năm 2010


THÔNG BÁO

V/v cấp bằng tốt nghiệp chính quy cho sinh viên

bậc Cao đẳng khóa II (2007-2010) xét tốt nghiệp lần I

 
              Căn cứ kết quả đào tạo và quyết định về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng chính q uy khóa II(2007-2010).

 Nay phòng Đào tạo thông báo đến SV bậc Cao đẳng khóa II(2007-2010) về trường nhận bằng tốt nghiệp chính quy.

Thời gian cấp phát: Từ ngày 22.11.2010 đến ngày 30.11.2010.

Đối tượng cấp phát: SV tốt nghiệp Cao đẳng chính quy khóa II xét tốt nghiệp lần 1.

Chú ý: Khi sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp sinh viên phải mang và làm các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân gốc (photo công chứng) hoặc sổ hộ khấu (photo công chứng).

- Giấy ủy quyền có xác nhận địa phương (nếu nhận thay).

- Nộp lệ phí nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm.

Vậy, phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể SV nắm rõ để thực hiện.

Nơi nhận:                                                     P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Các khoa;

Lưu: VT                                                                                                                       Đã ký 

                       NGUYỄN ĐỨC HỒNG

Comments