Thông báo đăng ký thi lại tốt nghiệp - 25/08/2010

đăng 20:54, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số:   110   /TB-PĐT                                          Đà Nẵng, ngày 24    tháng  08  năm 2010

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp

 

          Căn cứ theo kế hoạch đào tạo, kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2010.

          Nay, phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc Cao đẳng khóa I (2006 – 2009), Liên thông TCCN lên Cao đẳng khóa I (2007 – 2009); TCCN khóa VI (2007 – 2009) về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp.

          1. Đối tượng đăng ký dự thi: Sinh viên của các khóa trên đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đậu.

          2. Quy trình đăng ký: Sinh viên chọn liên kết Đơn xin thi lai tốt nghiệp để lấy mẫu đơn đăng ký thi lai tốt nghiệp. Điền thông tin theo mẫu, in ra mang đến Phòng Kế toán nộp lệ phí, nộp lại đơn cho Phòng Đào tạo (Thầy Tuấn – Quản lý điểm). Lưu ý: Sinh viên không nộp đơn cho phòng Đào tạo sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

          3. Thời hạn nộp đơn: Từ 8h ngày 24/8/2010 đến 16h30 ngày 08/09/2010. Sau thời gian trên, mọi vấn đề về đăng ký thi lại tốt nghiệp phòng Đào tạo không giải quyết.

          4. Địa điểm nhận đơn: Thầy Tuấn- Cán bộ quản lý điểm phòng Đào tạo.

          5. Thời gian thi lại tốt nghiệp: Ngày 16 và 17/10/2010.

          Yêu cầu các sinh viên đọc kỹ và thực hiện đúng nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                              P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

      -SV các khóa trên;                                                                                Đã ký

      -Lưu ĐT.

 

Nguyễn Đức Hồng

Thông báo của Trường

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Comments