Thông báo thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 –2011)

đăng 16:43, 23 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG ĐÀO TẠO                              Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

       Số:  TBCPB/PĐT                               Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

V/v thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 – 2011)

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc Đại học liên thông khóa I (2009 – 2011).

Nay, Phòng Đào tạo trường Đại học Đông Á thông báo các mốc thời gian cuối khóa học như sau:

 

 I. Bậc Đại học liên thông khóa I (2009 – 2011):

 1.     Thời gian xét công nhận tốt nghiệp: Ngày 26/02/2011.

2.     Thời gian công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp (www.donga.edu.vn;bảng thông báo tại trường)Ngày 28/02/2011.

 3.     Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp cuối khóa: Ngày 30/03/2011.

4.     Thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm: Ngày 30/03/2011.

5.     Thời gian cấp bằng tốt nghiệp: Ngày 26 và 27/04/2011. (Nếu trong hai ngày trên sinh viên chưa tới nhận bằng được thì phòng Đào tạo tiếp tục cấp bằng vào chiều thứ 7 hằng tuần)

II. Bậc Cao đẳng liên thông khóa III (2009 – 2011):

1.     Thời gian xét công nhận tốt nghiệp: Ngày 21/03/2011.

2.     Thời gian công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp ( www.donga.edu.vn;bảng thông báo tại trường)Ngày 23/03/2011.

3.     Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp cuối khóa: Ngày 30/03/2011.

4.     Thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm: Ngày 30/03/2011.

5.     Thời gian cấp bằng tốt nghiệp: Ngày 30 và 31/05/2011. (Nếu trong hai ngày trên sinh viên chưa tới nhận bằng được thì phòng Đào tạo tiếp tục cấp bằng vào chiều thứ 7 hằng tuần)

 

Nhận được thông báo này yêu cầu sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện đúng các mốc thời gian đã được thông báo trên.


 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

-          Sv bậc Đại học LT khoá I;

-          Sv bậc Cao đẳng LT khóa II;                                       đã ký

-          Lưu VTĐT.


Comments