Thông báo - V/v tổ chức cho sinh viên đăng kí thực tập và bảo vệ lại đề tài tốt nghiệp

đăng 09:54, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền           THÔNG BÁO

        V/v tổ chức cho sinh viên đăng kí thực tập và bảo vệ lại đề tài tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

           Căn cứ Quy định số 43/QĐ – ĐHĐA ngày 21 tnags 3 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á về việc quy định tổ chức học lại và mở lớp học lại theo yêu cầu.              

          Căn cứ thông báo số 71/TB – ĐHDA ngày 17 tháng 4 năm 2010 về việc quy định mưac thu học phí học lại năm học 2009-2010.

           Căn cứ kết quả thực tập tốt nghiệp của sinh viên bặc cao đẳng khóa II (2007 -  2010) và trung cấ chuyên nghiệp khóa IV (2009-2010).

           Phòng đào tạo thông báo đế các khoa, sinh viên các lớp bậc cao đẳng khóa II (2007 – 2010) và trung cấp chuyên nghiêpk khóa VII ( 2009 - 2010) nội dung như sau:

 1. Sinh viên có điểm học phần thực tập tốt nghiệp dưới 4.0 ( điểm F) phải đăng kí di thực tập lại và bảo vệ lại đề tài tốt nghiệp cuối khóa.
 2. Học phí thực tập lại và bảo vệ đề tài tốt nghiệp cuối khóa:
 • Bậc cao đẳng: 05 tín chỉ  x  học phí hiện hành/ tín chỉ.
 • Bậc TCCN: 3 tín chỉ  x  học phí hiện hành / tín chỉ.
 • Lệ phí bảo vệ đề tài tốt nghiệp: Tính theo chi phí hiện hành.
 1. Quy trình và thủ tục đăng ký thực tập lại: Sinh viên đến văn phòng khoa gặp Giáo vụ khoa, nhận đơn, điền vào các thông tin vào đơn, Giáo vụ Khoa xác nhận thông tin, kê khoa số tín chỉ, số tiền sinh viên phải nộp, sinh viên cầm đon lên phòng kế toán nộp lệ phí, sau dó nộp lại đơn cho Giáo vụ khoa. Giáo vụ khoa lập danh sách sinh viên thực tập lại trình Trưởng khoa để bố trí giảng viên hướng dẫn thực tập, liên hệ địa điểm thực tập cho Sinh viên. Giáo vụ khoa thông báo cho sinh viên biết thời gian thực tập, dơn vị thực tập. Giáo vụ khoa gửi danh sách giáo viên dược phân công hướng dẫn lên bộ phận Tổ chức – Hành chính để ra quyết định giao nhiệm vụ cho giáo viên hướng dẫn.
 2. Thời gian, địa điểm nhận đơn của sinh viên:

-          Thời gian: Từ ngày 15/7/2010 đến ngày 15/11/2010.

-          Địa điểm: Văn phòng Khoa.

 1. Thời gian tổ chức cho sinh viên thực tập lại:

 Từ ngày 16/11/2010.

       Nay Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, phòng Tìa chính – Kế toán và các lớp sinh viên bậc cao đẳng khóa II và TCCN khóa VII biết để thực hiên ./.

                             

                                                                          HIỆU PHÓ

                                                                                                             K.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                               (Đã kí)

                                                                                                                         Đỗ Trọng Tuấn


 

Thông tin - Thông báo

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Thông tin từ Phòng đào tạo

 • Danh sách được công nhận tốt nghiệp liên thông TCCN lên Cao đẳng - Khóa: 2009-2011 ( 24/03/2011) Danh sách được công nhận tốt nghiệp Bậc: Liên thông TCCN lên Cao đẳng Khóa: 2009-2011 - Đợt xét ngày: 21/03/2011 Sinh viên kích vào các mục tải ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo lịch học các môn Kỹ năng Phòng đào tạo Thông báo lịch học các môn Kỹ năng. Đè nghị Sinh viên vào trang sinhvien.donga.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất.Kỹ năng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 –2011)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      PHÒNG ĐÀO TẠO                              Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc       Số:  TBCPB/PĐT                               Đà Nẵng, ngày    tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học và TCCN liên thông lên Cao đẳng Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học  và TCCN liên thông lên Cao đẳngSinh viên thường xuyên vào cổng thông tin dành cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo v/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Số : 112./ĐHĐA-ĐT                                                                                                                                                                      ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Comments