TTHC UBND Thành Phố Đà Nẵng

Danh sách này sắp xếp theo lĩnh vực thực hiện, sau đó sắp xếp theo tên. Khi kích vào sẽ mở ra cửa sổ mới hiển thị chi tiết cách thực hiện thủ tục hành chính. Nhấn Ctrl_F ( Edit -> find) và nhập tên thủ tục để tìm kiếm 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng

Chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng

Đăng ký đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng

Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để UBND thành phố xem xét quyết định

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế người nghèo và miễn giảm tiền viện phí

Hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội

Hồ sơ đề nghị trợ cấp đột xuất

Đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập)

Tiếp nhận các đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực đến hợp đồng làm việc tại các đơn vị

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp trẻ không đích danh)

Biên nhận hồ sơ nhà đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CHI TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, THUÊ NHÀ

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

Chuyển quyền sử dụng đất tự do (cá nhân)

Chuyển quyền sử dụng đất tự do (tổ chức)

Đăng ký đất tái định cư

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đấu giá quyền sử dụng đất (áp dụng cho tổ chức)

Đấu giá quyền sử dụng đất (cá nhân)

Giải quyết hồ sơ khiếu nại, tố cáo về thu hồi đất

Giao đất, cho thuê đất (chưa được giải phóng mặt bằng)

Giao đất, cho thuê đất (đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng)

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

Kê khai nguồn gốc nhà, đất

Kiểm định đất đai

Kiểm định mồ mả

Tách thửa đất, hợp thửa đất

THANH TOÁN KINH PHÍ XDCB

Thu hồi đất tổng thể

Thủ tục thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng

Tiếp nhận mặt bằng

Tổ chức đấu thầu

Xác định giá trị bồi thường thiệt hại

Xác lập cam kết (thời gian bàn giao đất tái định cư)

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu từ 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh do thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh do thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với việc thay đổi tên dự án của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh mục tiêu dự án đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án ngoài các Khu công nghiệp mà sau khi điều chỉnh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh mục tiêu dự án mà sau khi điều chỉnh không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án mà sau khi điều chỉnh không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án mà sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tên gọi của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tên gọi doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án mà sau khi điều chỉnh không thuộc diện thẩm tra (dưới 300 tỷ đồng) trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án mà sau khi điều chỉnh không thuộc diện thẩm tra trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án mà sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra (trên 300 tỷ đồng) trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án mà sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Hợp danh thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty hợp danh thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty hợp danh thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty hợp danh thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH một thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH một thành viên thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi tên chủ sở hữu của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư bị mất cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư bị rách, cháy, hoặc bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Đăng ký giãn tiến độ dự án đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp

Đăng ký sáp nhập, mua lại doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án ngoài các khu công nghiệp thuộc

Đăng ký tạm dừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Đăng ký tạm dừng thực hiện dự án đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trong Giấy phép đầu tư đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển thành công ty TNHH một thành viên

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên do chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên do Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần

Điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án trong Giấy phép đầu tư đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Điều chỉnh vốn đầu tư trong Giấy phép đầu tư

Điều chỉnh vốn pháp định trong Giấy phép đầu tư

Thay đổi tên các chủ sở hữu công ty TNHH hai thành viên trở lên trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Thay đổi tên các chủ sở hữu của Công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Thay đổi tên các chủ sở hữu của Công ty hợp danh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp

Thay đổi tên chủ sở hữu liên doanh trong Giấy phép đầu tư

Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy phép đầu tư

Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp

Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục Đăng ký và thẩm tra dự án đầu tư

Thủ tục xác nhận đầu tư

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề

Thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề công lập, tư thục thuộc địa phương quản lý (gọi tắt là thành lập Trung tâm dạy nghề)

Thành lập hoặc cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề công lập, tư thục thuộc địa phương quản lý (gọi tắt là thành lập Trường Trung cấp nghề)

Xếp hạng cơ sở dạy nghề công lập thuộc địa phương quản lý

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng

Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia

Công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia

Giải thể trường THPT

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông trung học

Thành lập trường Trung học phổ thông

Tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông

Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

Đăng ký công nhận việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Đăng ký xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

Đăng ký xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp trẻ đích danh)

Cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp VLNCN

Cấp phép phát hình đi quốc tế cho các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài

Giải quyết tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài

Khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài và quốc tế

Phê duyệt viện trợ

Xử lý người nước ngoài chết trên địa bàn thành phố

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết tố cáo

Đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại các phụ lục II và III của Công ước CITES và quy định tại nhóm IIA-pháp luật Việt Nam (trừ các loài thuỷ sinh)

Đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại nhóm IA - pháp luật Việt Nam không nằm trong phụ lục I CITES(trừ các loài thuỷ sinh)

Đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại phụ lục I - Công ước CITES và quy định tại nhóm IA - pháp luật Việt Nam (trừ các loài thuỷ sinh)

Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định nhóm IB - pháp luật Việt Nam (trừ các loài thuỷ sinh) không nằm trong phụ lục I của CITES

Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại phụ lục II, III - Công ước CITES và quy định nhóm IIB - pháp luật Việt Nam (trừ các loài thuỷ sinh)

Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng Gấu (Gấu được nuôi trong môi trường có kiểm soát, trừ Gấu đang sinh sống trong môi trường tự nhiên)

Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thuỷ sinh)

Tiếp nhận đăng ký làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm

Cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo B - C - K

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền sử dụng đất của đối tượng chính sách

Hồ sơ đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách

Hồ sơ xét hỗ trợ kinh phí nâng cấp nghĩa trang, mộ liệt sĩ và xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ

Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo có nhân tố nước ngoài

Cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài

Giải quyết thủ tục xuất cảnh cho cán bộ công chức thành phố Đà Nẵng (đối với trường hợp đi công tác, học tập)

Quy trình Thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Tuyển chọn và cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Phê duyệt giá mua sắm tài sản theo dự án được duyệt trên 10 tỷ đồng và không theo dự án được duyệt trên 3 tỷ đồng

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: - - Công trình có giá trị quyết toán dưới 01 tỷ đồng - Hạng mục công trình có giá trị quyết toán dưới 01 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: - Công trình có giá trị quyết toán từ 01 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; - Hạng mục công trình có giá trị quyết toán từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: - Công trình có giá trị quyết toán từ 01 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; - Hạng mục công trình có giá trị quyết toán từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: - Hạng mục công trình có giá trị quyết toán dưới 01 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên - Hạng mục công trình có giá trị quyết toán dưới 01 tỷ đồng thuộc các dự án nhóm A, nhóm B

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: - Công trình có giá trị quyết toán từ 10 tỷ đồng trở lên - Hạng mục công trình có giá trị quyết toán từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên - Hạng mục công trình có giá trị quyết toán từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc dự án nhóm A, nhóm B

Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát xây dựng

Tham mưu đề xuất UBND TP quyết định địa điểm xây dựng công trình

Thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán di dời máy móc thiết bị  các công trình công nghiệp

Cấp giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Cấp, cấp lại, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (CTPHMT)

Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

Cấp giấy phép khai thác nước mặt

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

Thăm dò nước dưới đất

Xả nước thải vào nguồn nước

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra)

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra)

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở hợp nhất

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở hợp nhất (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra)

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở sáp nhập

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở sáp nhập (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra)

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Cấp giấy phép thành lập Câu lạc bộ TDTT cấp tỉnh, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao, công ty thể thao Giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở thể thao ngoài công lập

Cấp giấy phép thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hôi) thể thao

Khiếu nại tố cáo

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án chuyên ngành Công nghệ thông tin và Bưu chính, Viễn thông

Thẩm tra thiết kế cơ sở dự án chuyên ngành Công nghệ thông tin và Bưu chính, Viễn thông

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Bầu cử chức sắc tôn giáo

Bổ nhiệm chức sắc tôn giáo

Các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo( Đối với các trường hợp lễ có sự tham gia của tín đồ trong nhiều quận, huyện thuộc thành phố hoặc ngoài thành phố)

Chia tách tổ chức tôn giáo cơ sở

Công nhận tổ chức tôn giáo hoạt động trong phạm vi thành phố Đà Nẵng

Đăng ký các tổ chức tu hành tập thể khác (Đối với các tổ chức tu hành tập thể có phạm vi hoạt động ở nhiều quận huyện của thành phố)

Đăng ký Dòng tu (Đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều quận huyện của thành phố)

Đăng ký hoạt động tôn giáo ( Giải quyết đối với tổ chức tôn giáo có phậm vi hoạt động trong địa bàn thành phố Đà Nẵng)

Đăng ký hội đoàn tôn giáo (Đối với hội có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện của thành phố)

Đăng ký Tu viện (Đối với Dòng tu có phạm vi hoạt động ở nhiều quận huyện của thành phố)

Hồ sơ phong chức, phong sắc

Hoạt động tôn giáo diễn ra ngoài chương trình đăng ký( Đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận huyện trong thành phố hoặc ngoài thành phố)

Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo (Đối với các trường hợp quy định tại Điều 25 Nghị định 22/ 2005/NĐ- CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

Lễ hội tín ngưỡng tôn giáo ( Đối với những lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 1 điều 4 NĐ 22/ 2005 NĐ – CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo)

Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt đông tôn giáo

Phong chức chức sắc tôn giáo

Phong chức, chức sắc tôn giáo

Sáp, nhập tổ chức tôn giáo cơ sở

Suy cử chức sắc tôn giáo

Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

Thoả thuận về việc cấp phép cải tạo, nâng cấp cở sở tôn giáo ( Đối với công trình, kiến trúc tôn giáo không thuộc điều 28 Nghị định 22/ 2005/NĐ- CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo)

Thoả thuận về việc cấp phép xây dựng mới cở sở tôn giáo

Tu học tại các trường đào tạo chức sắc tôn giáo trong nước giáo

Giấy phép tổ chức lễ hội

Thẩm định hồ sơ thành lập bảo tàng tư nhân

Cấp Giấy phép xây dựng công trình (khác công trình nhà ở)

Cấp Giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động loại I

Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động loại II

Cấp Giấy xác nhận quy hoạch

Cho phép tổ chức đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng

Chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình

Mở thầu xây dựng cơ bản

Thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật có tổng mức đầu tư trên 03 tỷ đồng

Thẩm định Báo cáo Quy mô đầu tư có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500

Thẩm định Dự án đầu tư

Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán; thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán

Thẩm định Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu

Thẩm định kết quả đấu thầu

Thẩm định thiết kế cơ sở

Thẩm định thiết kế cơ sở-tổng mức đầu tư dự án đầu tư

Tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét phương án thiết kế kiến trúc công trình

Thoả thuận lắp đặt bảng quảng cáo

Danh sách Trang con

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Comments