Các Ban trực thuộc UBND

Kiểm định tài sản trên đất khi thu hồi đất

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (Thay đổi: người đứng đầu của Văn phòng đại diện/ địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh/ địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/ tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện)

Cấp Chứng chỉ quy hoạch

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Điều chỉnh GCNĐT đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, bao gồm: đổi tên doanh nghiệp/ địa chỉ trụ sở chính/loại hình doanh nghiệp/người đại diện theo pháp luật/vốn điều lệ; tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư (Điều chỉnh giấy CNĐT đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, bao gồm: Tên dự án/Địa điểm thực hiện dự án/mục tiêu, quy mô dự án/vốn đầu tư của dự án/thời hạn hoạt động dự án/tiến độ thực hiện dự án)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên)

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh)

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần)

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Chi nhánh)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp hoặc Chi nhánh)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh)

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc

Xác nhận tạm ngừng hoạt động hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư vào KCN

Chứng nhận hoàn thành công trình xây dựng (tên chưa thống nhất)

Xác nhận Hợp đồng, văn bản về bất động sản

Cấp Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Cấp lại Giấy phép lao động

Cấp mới Giấy phép lao động

Cấp thêm giấy phép lao động

Đăng ký nhân sự chủ chốt

Đăng ký nội quy lao động

Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể

Gia hạn Giấy phép lao động

Lập, đăng ký, xác nhận bản Cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường

Thẩm định thiết kế cơ sở

Chuyển nhượng dự án/Tài sản/Quyền sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D

Danh sách tra cứu Bộ thủ tục hành chính


Comments