TTHC Sở tài nguyên và môi trường


TTHC Sở tài nguyên và môi trường trên CSDL Quốc gia

đăng 15:25 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Xác nhận đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung)

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

Đăng ký biến động về sử dụng đất

Đăng ký họat động đo đạc và bản đồ


1-1 of 1