TTHC Sở tài chính trên CSDL Quốc gia

đăng 15:20 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Phối hợp với BCĐ cổ phần hóa thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá

Phối hợp với BCĐ CPH thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt phương án cổ phần hoá

Chuyển đổi Công ty 100% vốn nhà nước thuộc thành phố quản lý thành công ty TNHH một thành viên

Đánh giá hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước do thành phố quản lý

Cấp mã số công trình XDCB

Phê duyệt giá mua sắm tài sản theo dự án được duyệt dưới 10 tỷ đồng và không theo dự án được duyệt dưới 3 tỷ đồng

Thẩm định giá trị đền bù giải tỏa đối với dự án có Tổng mức đầu tư < 10 tỷ đồng

Thẩm định giá trị đền bù giải tỏa đối với dự án có Tổng mức đầu tư > 10 tỷ đồng

Xác nhận nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương

Xử lý, định giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

Cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách

Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước

Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền

Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước các đơn vị dự toán và ngân sách quận, huyện

Trình bổ sung dự toán cho các đơn vị, địa phương

Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu, chi phí phục vụ thu xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm định kết quả phân bổ dự toán thu - chi ngân sách của UBND các quận, huyện

Chuyển số dư tạm ứng sang năm sau

Thẩm tra phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính - sự nghiệp

Xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính - sự nghiệp

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trình tự, thủ tục lập dự toán và thẩm định dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí

Thẩm định cấp bù lỗ thuỷ lợi phí của công ty Nhà nước thuộc thành phố quản lý

Thẩm định kinh phí trợ giá xuất bản phẩm của Công ty nhà nước thuộc thành phố quản lý

Phối hợp với các ngành thẩm định kinh phí lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước thuộc thành phố quản lý

Tiếp công dân

Thủ tục xử lý và giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của công dân

Thủ tục xử lý và giải quyết đơn khiếu nại lần hai của công dân

Thủ tục xử lý và giải quyết đơn khiếu nại lần hai của công dân

Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quy định giá (trong đó có phương án giá nước sạch)

Thẩm định giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Kê khai giá

Điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách năm của các đơn vị hành chính - sự nghiệp


Comments