TTHC Sở Khoa học công nghệ trên CSDL Quốc gia

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Đăng ký kết quả thực hiện đề tài/ dự án KH&CN cấp thành phố/cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước

Đăng ký kết quả thực hiện đề tài/dự án KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế

Khai báo cơ sở bức xạ

Sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định Phương tiện đo

Cấp thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn (Công bố hợp chuẩn)/quy chuẩn kỹ thuật (Công bố hợp quy)

Các thủ tục được tra cứu nhiều nhất

Tra cứu thủ tục hành chính


Comments