Các thủ tục về Đăng ký kinh doanh

đăng 07:37 18 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Đăng ký bổ sung nghành nghề đối với công ty nhà nước

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện DNNN

Đăng ký hoạt động thành lập công ty nhà nước

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chia công ty TNHH thành một số công ty cùng loại)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp công ty cổ phần chuyển đối thành công ty TNHH )

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp hợp nhất công ty CP thành một công ty mới)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp hợp nhất công ty TNHH thành một công ty mới)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty cùng loại vào công ty khác)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp tách công ty CP để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp tách công ty TNHH để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Công ty cổ phần )

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (công ty hợp danh)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân)

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công ty CP

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luât đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi tên đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH

Đăng ký thay đổi trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Đăng ký thay doi trụ sở đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của DNTN

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh của chi nhánh

Đăng ký thay đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Giải thể Chi nhánh

Giải thể doanh nghiệp


Comments