TTHC Sở kế hoạch và Đầu tư


Các thủ tục về Đăng ký kinh doanh

đăng 07:37 18 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Đăng ký bổ sung nghành nghề đối với công ty nhà nước

Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện DNNN

Đăng ký hoạt động thành lập công ty nhà nước

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chia công ty TNHH thành một số công ty cùng loại)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp công ty cổ phần chuyển đối thành công ty TNHH )

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp hợp nhất công ty CP thành một công ty mới)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp hợp nhất công ty TNHH thành một công ty mới)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty cùng loại vào công ty khác)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp tách công ty CP để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại)

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp tách công ty TNHH để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Công ty cổ phần )

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (công ty hợp danh)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân)

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công ty CP

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luât đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi tên đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH

Đăng ký thay đổi trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Đăng ký thay doi trụ sở đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của DNTN

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh của chi nhánh

Đăng ký thay đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Giải thể Chi nhánh

Giải thể doanh nghiệp


Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA)

đăng 19:44 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA) [Tải biểu mẫu]

Trình tự thực hiện- Trên cơ sở Danh mục Dự án yêu cầu tài trợ ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định về Chủ chương trình Dự án; 
- Chủ Dự án phối hợp với Nhà tài trợ để lập Văn kiện Dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi); 
- Chủ Dự án trình Hồ sơ Dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu để thẩm định; 
- Trên cơ sở Hồ sơ Dự án trình duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản tham vấn ý kiến thẩm định các ngành liên quan; 

Đăng ký danh mục Dự án yêu cầu tài trợ (ODA)

đăng 19:36 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Đăng ký danh mục Dự án yêu cầu tài trợ (ODA)

Trình tự thực hiện- Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, hoặc Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo hoặc các Đơn vị quản lý tự lập Danh mục các Dự án có nhu cầu sử dụng vốn ODA theo ngành, lĩnh vực ưu tiên trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố; 
- Trên cơ sở Danh mục kèm theo Đề cương chi tiết từng Dự án của các Đơn vị quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản tham vấn ý kiến các ngành liên quan;
- Sau khi nhận được ý kiến các nghành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân nhân thành phố làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân thành phố có Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về ODA, các cơ quan và nhà tài trợ có liên quan lựa chọn các chương trình, dự án ODA đưa vào Danh mục yêu cầu tài trợ ODA trên cơ sở hệ thống các tiêu chí ưu tiên phân bổ và sử dụng ODA theo lĩnh vực và địa phương; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA;
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, hoặc thông qua bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơa) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Tờ trình của Đơn vị có nhu cầu sử dụng vốn ODA; 
- Đề cương chi tiết chương trình, Dự án ODA theo mẫu ban hành tại Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng vốn ODA; 
- Các ghi nhớ với Nhà tài trợ (nếu có) 
b) Số lượng hồ sơ: 08 (bộ) bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Thời hạn giải quyết30 ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhQuyết định phê duyệt
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiĐề cương chi tiết Dự án Hỗ trợ kỹ thuật -Phụ lục 2a tại Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng vốn ODA 
Đề cương chi tiết Dự án đầu tư - Phụ lục 2b tại Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng vốn ODA 
Đề cương chi tiết chương trình -Phụ lục 2c tại Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng vốn ODA
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKhông
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA 
- Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng vốn ODA

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHN một thành viên trở lên

đăng 19:30 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH một thành viên trở lên [Tải biểu mẫu]

Trình tự thực hiện- Chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh thông báo nội dung cần sửa đổi bổ sung 
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận 
- Chủ doanh nghiệp y nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng hồ sơThành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu)
2. Quyết định chuyển đổi của Chủ doanh nghiệp.
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
4. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
5. Dự thảo Điều lệ công ty. 
Nếu chủ sở hữu góp vốn là tổ chức: 
Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. 
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. 
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Lệ phí- Lệ phí cấp đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai- Giấy đề nghị chuyển đổi - Phụ lục I-8 Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh- Phụ lục I-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày19/10/2006 
- Danh sách thành viên - Phụ lục II-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính- Chủ doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân 
- Tên doanh nghiệp chuyển đổi được đặt theo quy định. 
- Hồ sơ chuyển đổi đầy đủ, hợp lệ. 
- Nộp đủ lệ phí
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Doanh nghiệp 2005; 
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh 
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam; 
- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; 
- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi , bổ sung thông tư số 03/2006/BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; 
- Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Đăng ký chấm dứt hoạt động Chi nhánh, văn phòng đại diện

đăng 19:29 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Đăng ký chấm dứt hoạt động Chi nhánh, văn phòng đại diện

Trình tự thực hiện- Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh thông báo nội dung cần sửa đổi bổ sung 
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng hồ sơa) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; 
- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; 
- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh; 
- Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp; 
- Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng; 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhCơ quan ĐKKD xử lý hồ sơ và ra thông báo xóa tên Chi nhánh, văn phòng đại diện trong sổ ĐKKD
Lệ phíkhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaikhông
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ 
- Người đại diện theo pháp luật của công ty xuất trình Giấy chứng minh nhân dân
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Doanh nghiệp 2005; 
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh 
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam; 
- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; 
- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi , bổ sung thông tư số 03/2006/BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; 
- Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Thay đổi tên Hợp tác xã

đăng 19:28 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Thay đổi tên Hợp tác xã

Trình tự thực hiện-Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trao Giấy biên nhận 
- Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng hồ sơNộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm: 
- Thông báo về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu) 
- Quyết định của Ban quản trị về việc đổi tên hợp tác xã 
- Biên bản/ Nghị quyết Đại hội xã viên về việc đổi tên hợp tác xã 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Lệ phíLệ phí thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiThông báo về đăng ký kinh doanh (HTXTB-2 Thông tư số 05/2005/TT-BKH)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính- Tên dự kiến thay đổi của hợp tác xã không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của hợp tác xã đã đăng ký 
- Người đại diện theo pháp luật hợp tác xã xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Hợp tác xã 2003; 
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
- Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Điều chỉnh dự án đầu tư không xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

đăng 19:27 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Điều chỉnh dự án đầu tư không xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Trình tự thực hiện- Chủ đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tới các Sở, Ngành, đơn vị, Bộ chuyên ngành (nếu thấy cần thiết) có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định. 
- Chủ đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của các đơn vị thẩm định (nếu có), bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đánh giá và đề xuất ý kiến trong Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư để Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng hồ sơa) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Tờ trình của Chủ đầu tư; 
- Thuyết minh điều chỉnh dự án đầu tư, in trên khổ giấy A4, được đóng thành tập có bìa; 
- Các văn bản pháp lý khác: 
+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương điều chỉnh dự án; 
+ Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền. 
+ Các văn bản thoả thuận khác (Hiệp định cam kết về cung cấp tài chính) 
+ Báo giá máy móc, thiết bị (cơ sở tính giá thiết bị); 
+ Các văn bản về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường (giai đoạn lập dự án đầu tư); 
+ Các văn bản xác định tư cách pháp nhân, năng lực của Tư vấn lập dự án; 
+ Các văn bản liên quan đến đấu thầu tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án. 
+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trường hợp cần bổ sung số lượng hồ sơ để gửi các cơ quan xem xét thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Chủ đầu tư biết).
Thời hạn giải quyếtThời gian thẩm định dự án nhóm A : 40 ngày làm việc 
Thời gian thẩm định dự án nhóm B : 30 ngày làm việc 
Thời gian thẩm định dự án nhóm C : 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Cơ quan phối hợp: các Sở, Ngành, đơn vị, Bộ chuyên ngành (trường hợp cần thiết) có liên quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhTờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
Lệ phíLệ phí thẩm định thực hiện theo định mức quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiTờ trình điều chỉnh dự án đầu tư
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKhông
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ; 
- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 17/1/2007 của Chính phủ; 
- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng ; 
- Quyết định số 1737/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của UBND thành phố Hải Phòng; 
- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

đăng 19:21 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Trình tự thực hiện- Chủ đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tới các Sở, Ngành, đơn vị, Bộ chuyên ngành (nếu thấy cần thiết) có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định. 
- Trường hợp dự án thay đổi quy mô và thiết kế cơ sở đã được duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ hoặc uỷ quyền cho Chủ đầu tư mang hồ sơ tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh của Dự án. Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh và giải trình theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở. 
- Chủ đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của các đơn vị thẩm định (nếu có), bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở, đánh giá và đề xuất ý kiến trong Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình để Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng hồ sơa) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Thành phần hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư: 
- Tờ trình của Chủ đầu tư; 
- Thuyết minh điều chỉnh dự án đầu tư; 
- Hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh gấp theo khổ A4.
* Thành phần hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh:
- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư;
+ Quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư.
+ Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.
- Văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành về quy hoạch - kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (cấp điện, cấp, thoát nước, giao thông, thuỷ lợi…), phòng cháy chữa cháy.
- Giấy tờ thông tin về quyền sử dụng đất theo quy định.
- Đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế, khảo sát địa chất công trình và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì khảo sát, thiết kế.
- Giấy phép hoạt động tư vấn với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu cần).
- Báo cáo khảo sát xây dựng công trình được lập theo quy định của thiết kế cơ sở.
- Thuyết minh điều chỉnh dự án và Thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2005 của Chính phủ; bảng tính và cơ sở tính toán Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án; kết quả thẩm tra Tổng mức đầu tư điều chỉnh.
- Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát, thiết kế (theo Phụ lục số 2, 3 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng).
- Các văn bản thoả thuận có liên quan theo quản lý chuyên ngành (nếu có), gồm an toàn đê điều, bảo vệ môi trường, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng, bảo vệ các công trình văn hoá, giao thông, lưới điện cao áp. 
b) Số lượng hồ sơ:
- Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án: 07 bộ (trường hợp cần bổ sung số lượng hồ sơ để gửi các cơ quan xem xét thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Chủ đầu tư biết).
- Hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh: Theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh.
Thời hạn giải quyếtThời gian thẩm định dự án nhóm A : 40 ngày làm việc 
Thời gian thẩm định dự án nhóm B : 30 ngày làm việc 
Thời gian thẩm định dự án nhóm C : 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan phối hợp: các Sở, Ngành, đơn vị, Bộ chuyên ngành (trường hợp cần thiết) có liên quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhTờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Lệ phíLệ phí thẩm định thực hiện theo định mức quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKhông
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ; 
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; 
- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 17/1/2007 của Chính phủ; 
- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng ; 
- Quyết định số 1737/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của UBND thành phố Hải Phòng 
- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

đăng 19:20 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Trình tự thực hiện- Chủ đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật tới các Sở, Ngành, đơn vị (nếu thấy cần thiết) có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định. 
- Chủ đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của các đơn vị thẩm định (nếu có), bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá và đề xuất ý kiến trong Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình để Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng hồ sơa) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Tờ trình của Chủ đầu tư; 
- Thuyết minh điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật, in trên khổ giấy A4, được đóng thành tập có bìa; 
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục điều chỉnh gấp theo khổ A4, văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục điều chỉnh của chủ đầu tư. 
- Các văn bản pháp lý khác: 
+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương điều chỉnh dự án; 
+ Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền. 
+ Các văn bản thoả thuận khác (Hiệp định cam kết về cung cấp tài chính) 
+ Các văn bản về quyền sử dụng đất (dự án đã được cấp đất); 
+ Báo giá máy móc, thiết bị (cơ sở tính giá thiết bị); 
+ Các văn bản về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường (giai đoạn lập dự án đầu tư); 
+ Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư; 
+ Các văn bản về quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành; 
+ Các văn bản xác định tư cách pháp nhân, năng lực của Tư vấn lập dự án; 
+ Các văn bản liên quan đến đấu thầu tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án. 
+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (trường hợp cần bổ sung số lượng hồ sơ để gửi các cơ quan xem xét thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Chủ đầu tư biết).
Thời hạn giải quyết20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Người có thẩm quyền quyết định theo quy định: thành phố 
- Cơ quan có liên quan: các Sở, Ngành, đơn vị liên quan 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhTờ trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Lệ phíLệ phí thẩm định thực hiện theo định mức quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/200
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiTờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục số 2 theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKhông
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ; 
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; 
- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 17/1/2007 của Chính phủ; 
- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng ; 
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 1737/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của UBND thành phố Hải Phòng 
- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

1-9 of 9