Ngân hàng phát triển

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cả cho các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ các trường hợp còn lại

Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT

Cho nhà xuất khẩu vay: Bán nợ \ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng \ Giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc

Cho nhà xuất khẩu vay: Bán nợ\ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính \Giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc

Cho nhà xuất khẩu vay: Khoanh nợ /Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng

Cho nhà xuất khẩu vay: Khoanh nợ\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi \ Trường hợp khách hàng bị giải thể

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi \ Trường hợp khách hàng bị phá sản

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi \ Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi \ Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi \ Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự

Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ lãi \ Trường hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu

Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ lãi \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…


Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản

Tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất

Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả

Thủ tục giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tê trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án không phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với Hợp tác xã có dự án đầu tư không phân cấp cho Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với Hợp tác xã có dự án đầu tư phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với Hợp tác xã có dự án đầu tư phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ


Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ 

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp

Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn ngoại tệ

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cả cho các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \ Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cả cho các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do dự án bị chậm tiến độ

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cả cho các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu: nhận nợ bắt buộc và thu hồi nợ \ thu nợ bằng chuyển khoản

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu: nhận nợ bắt buộc và thu hồi nợ \ thu nợ bằng tiền mặt

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu: thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh \ thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc SGD, chi nhánh NHPT

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh \ thuộc thẩm quyền quyết định của TGĐ

Bảo lãnh TDXK: nhận nợ bắt buộc và thu hồi nợ \ Khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản

Bảo lãnh TDXK: nhận nợ bắt buộc và thu hồi nợ \ Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh \ Thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh \ Thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc

Bảo lãnh TDXK: thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh\ Khách hàng không có khả năng trả ngay hoặc chi trả được phần nghĩa vụ bảo lãnh

Bảo lãnh TDXK: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh\ Khách hàng ký quỹ 100%

Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cho bảo lãnh \ Trường hợp không thoả thuận được phương thức xử lý tài sản bảo đảm \ Bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cho bảo lãnh \ Trường hợp không thoả thuận được phương thức xử lý tài sản bảo đảm \ Bên bảo đảm thuộc đối tượng xử lý tài sản bảo đảm khác ngoài trường hợp tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản

Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cho bảo lãnh\ Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức thoả thuận \ Bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cho bảo lãnh\ Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức thoả thuận \ Bên bảo đảm thuộc đối tượng xử lý tài sản bảo đảm khác ngoài trường hợp tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản

Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân \ Giải ngân bằng tiền mặt \ Hình thức giải ngân tạm ứng

Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân \ Giải ngân bằng tiền mặt \ Hình thức giải ngân thanh toán

Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân \ Giải ngân chuyển khoản \ Hình thức giải ngân tạm ứng

Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân \ Giải ngân chuyển khoản \ Hình thức giải ngân thanh toán

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng / Trường hợp Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng / Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng \ Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng \ Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng \ Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng \ Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng \ Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng \ Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Cho nhà nhập khẩu vay: Thu hồi nợ vay\Khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản

Cho nhà nhập khẩu vay: Thu hồi nợ vay\Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT

Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\ Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\ Khách hàng là hợp tác xã \Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\ Khách hàng là hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay hạn mức

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay hạn mức

Cho nhà xuất khẩu vay: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay \ Trường hợp không thoả thuận được phương thức xử lý tài sản bảo đảm \ Bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cho nhà xuất khẩu vay: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay \ Trường hợp không thoả thuận được phương thức xử lý tài sản bảo đảm \ Bên bảo đảm thuộc đối tượng xử lý tài sản bảo đảm khác ngoài trường hợp tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản

Cho nhà xuất khẩu vay: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay \ Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức thoả thuận \ Bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cho nhà xuất khẩu vay: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay \ Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức thoả thuận \ Bên bảo đảm thuộc đối tượng xử lý tài sản bảo đảm khác ngoài trường hợp tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C \ thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc NHPT \ trường hợp thẩm định lần đầu

Tra cứu thủ tục hành chính

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Cafe Long Đà Nẵng - Long Coffe
  Được đăng 17:57 28 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 6trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Comments