TTHC UBND Quận (huyện) trên CSDL Quốc gia

Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

Chế độ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

Đề nghị tu sửa nhà ở cho đối tượng chính sách

Điều chỉnh mức trợ cấp (hoặc chấm dứt) hưởng trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội

Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục-đào tạo theo quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Hồ sơ đối tượng xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên

Rà soát hộ nghèo hàng năm

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo

Xác nhận hồ sơ giải quyết hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất

Xác nhận hồ sơ giải quyết hưởng chính sách cho học sinh: tàn tật hộ nghèo, mồ côi, người dân tộc thiểu số (cấp THCS)

Xác nhận hồ sơ giải quyết miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp ở nhà trường đối với học sinh: người tàn tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số, học sinh hộ nghèo (THCS)

Xác nhân hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh, sinh viên hộ nghèo (hệ Đào tạo)

Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp học sinh hộ nghèo (hệ Giáo dục)

Xét cấp lại sổ lĩnh tiền hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại phường:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất,trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Do sai sót)

Chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần diện tích đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất

Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân sử đụng dất

Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất có tài sản gắn liền trên đất

Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên,giảm diện tích thử đất do sạt lở tự nhiên,thay đổi về quyền,thay đổi về nghĩa vụ tài chính

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

Đăng ký tặng, cho một phần quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

Đăng ký tặng, cho toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Gia hạn sử dụng đất

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai

Giao đất làm nhà ở (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Giao đất trồng cây hàng năm

Huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sửa chữa sai sót trong nội dung thế chấp đã đăng ký

Tách thửa để chuyển quyền một phần thửa đất

Tách thửa, hợp thửa đất

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3,4,5,6,9,11và12 điều 38 luật đất đai

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 07 điều 38 luật đất đai

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 điều 38 luật đất đai

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp trái pháp luật

Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử đụng đất

Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Gia hạn Giấy phép hành nghề vận tải công cộng

Sao lục Giấy phép hành nghề vận tải công cộng

Cấp giấy phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và tiểu học

Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng

Đình chỉ hoạt động trường Mầm Non

Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học

Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở

Giải thể hoạt động trường Mầm Non

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng

Giải thể trường Tiểu học

Giải thể trường Trung học cơ sở

Học sinh chuyển trường đi ra ngoài thành phố

Sáp nhập, chia tách trường Mầm Non

Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Thành lập trường Mầm Non

Thành lập trường Tiểu học

Thành lập trường Trung học cơ sở

Tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm Non Tiểu học và THCS

Giấy phép hành nghề vận tải công cộng

Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ôtô con, làm trạm đỗ xe tắc xi, điểm đỗ ôtô du lịch tạm thời, trạm chờ xe buýt

Giấy phép đào đường để bắt ống nước, điện, điện thoại trong kiệt hẻm

Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

Chứng thực hợp đồng đổi nhà

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Chứng thực Văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)

Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Cấp Giấy chứng nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Cấp Giấy chứng nhận về thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)

Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã

Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã

Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã

Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã; đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi

Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường

Cấp chứng nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng Ưu đãi người có công với cách mạng

Chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo NĐ150/2006/CP

Chế độ Bảo hiểm y tế người có công với cách mạng

Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng

Giải quyết cấp phát việc chi trả chế độ ưu đãi trợ cấp một lần cho đối tượng người có công cách mạng

Giải quyết hồ sơ chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần)

Giới thiệu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng hoặc di dời hài cốt liệt sĩ

Hồ sơ giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng (cấp quận giải quyết)


Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh

Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ liệt sĩ

Xác nhận đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh

Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Xác nhận đề nghị hồ sơ giảm tiền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng chính sách người có công theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UB

Xác nhận đề nghị Tặng Kỷ niệm chương cho những người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho gia đình tự qui tập xây dựng mộ liệt sĩ

Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư của đối tượng chính sách người có công

Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ “Tuất từ trần” đối với thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Xác nhận hồ sơ giải quyết Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ

Xác nhận hồ sơ giải quyết người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (DCCH)

Xác nhận hồ sơ xét giải quyết chế độ chính sách đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá

Xét cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng người có công cách mạng

Cấp chứng nhận số nhà

Cấp lại Chứng nhận số nhà

Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng công trình và nhà ở

Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè vào mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để phục vụ các dịch vụ công cộng, quảng cáo, buồng điện thoại

Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền

Giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ

Giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè

Giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác

Giấy phép thi công trên đường bộ đang khai thác

Thủ tục đề nghị đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh

Điều chỉnh chi ngân sách Nhà nước

Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước

Giải quyết kinh phí đào tạo cho công chức

Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án và chi phí quy hoạch

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

Quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các đơn vị

Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Thẩm định, phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách NN

Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước và vốn của nhân dân tự nguyện đóng góp

Thoái thu ngân sách Nhà nước

Thu các khoản nộp ngân sách Nhà nước

Tổ chức chi trả đền bù GPMB cho các hộ gia đình

Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu)

Thẩm định và phê giá mua sắm tài sản, sửa chữa

Cấp xác nhận quy hoạch

Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do hết hạn

Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ( hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do hết hạn

Cấp đổi giấy phép sản xuất rượu thủ công ( mục đích kinh doanh) do hết hạn

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu:

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công ( mục đích kinh doanh)

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do thay đổi nội dung:

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do thay đổi nội dung

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công ( mục đích kinh doanh) do thay đổi nội dung

Thẩm định, phê duyệt giá cho thuê đất (theo phân cấp)

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Cấp Giấy xác nhận ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Cấp Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (từ 30 ngày trở lên)

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)

Giấy phép hoạt động thủy nội địa ( bến hàng hóa, bến hành khách)

Hồ sơ thi đua khen thưởng trong thời kỳ đổi mới

Hồ sơ xác nhận phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Xác nhận đề nghị Cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến

Xác nhận đề nghị hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ Quốc tế" cho chuyên gia dân sự ở Campuchia

Xác nhận đề nghị hồ sơ khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh

Xác nhận đề nghị hưởng chế độ một lần

Xác nhận đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và trước CM tháng 8/1945

Xác nhận và đề nghị Thành phố, Trung ương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hằng năm trong thời kỳ đổi mới

Cấp đổi giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân

Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản , tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

Công nhận Ban vận động thành lập Hội

Chấp thuận tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra trong cơ sở tôn giáo nằm ngoài chương trình đã đăng ký

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của các chức sắc, nhà tu hành

Hồ sơ các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

Hồ sơ Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Hồ sơ tôn giáo về việc xin tổ chức lễ hội

Xác nhận duyệt tiết mục, vở diễn, chương trình văn nghệ của các Tôn giáo trên địa bàn quận

Xin sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke bổ sung phòng

Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do chuyển địa điểm

Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do hư hỏng hoặc thất lạc

Tước (thu hồi) giấy phép kinh doanh Karaoke

Cấp giấy phép xây dựng

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Nông thôn

Cấp sao lục giấy phép xây dựng nhà

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà

Gia hạn giấy phép xây dựng

Giấy phép thi công hạ bó vỉa hè

Thẩm tra bản vẽ thi công công trình

Chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm

Công nhận cán bộ quản lý trường Mầm Non tư thục

Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

Thuyên chuyển giáo viên

Tiếp nhận giáo viên

Danh sách Trang con

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Comments